ประกาศรับสมัครงาน

เลขที่ประกาศ ตำแหน่ง / หน่วยงาน / สถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ เปิด - ปิด รับสมัคร รายละเอียด
85/2567 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์
บุคลากรสัญญาจ้าง
17 พฤษภาคม 2567
02 มิถุนายน 2567
รายละเอียด
84/2567 นิติกร  ศูนย์กฎหมาย
16 พฤษภาคม 2567
30 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
83/2567 นักจิตวิทยา  ศูนย์ประสาทศาสตร์
15 พฤษภาคม 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
82/2567 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายศัลยศาสตร์
สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์
14 พฤษภาคม 2567
28 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
81/2567 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
08 พฤษภาคม 2567
09 มิถุนายน 2567
รายละเอียด
79/2567 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
02 พฤษภาคม 2567
19 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
75/2567 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
01 พฤษภาคม 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
74/2567 เจ้าหน้าที่บริการผู้ป่วย  ฝ่ายผู้ป่วยสัมพันธ์
สังกัดงานแนะนำบริการเชิงรุก ฝ่ายผู้ป่วยสัมพันธ์
01 พฤษภาคม 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
73/2567 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
29 เมษายน 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
70/2567 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
26 เมษายน 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
68/2567 พยาบาล  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
24 เมษายน 2567
24 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
66/2567 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
23 เมษายน 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
65/2567 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ 3-5 ฝ่ายเวชภัณฑ์
23 เมษายน 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
64/2567 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าพัสดุ 1-4 ฝ่ายเวชภัณฑ์
23 เมษายน 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
58/2567 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
10 เมษายน 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
53/2567 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
02 เมษายน 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
52/2567 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
02 เมษายน 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
50/2567 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
29 มีนาคม 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
49/2567 หัวหน้างาน  ฝ่ายรังสีวิทยา
ตำแหน่งหัวหน้างาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) สังกัดงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายรังสีวิทยา
27 มีนาคม 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
15/2567 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  คลินิกระบบบริการพิเศษ
26 กุมภาพันธ์ 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
29/2567 พนักงานตัดเย็บผ้า  ฝ่ายการพยาบาล
สัญญาจ้าง
17 กุมภาพันธ์ 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
24/2567 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาเทคนิค
13 กุมภาพันธ์ 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
23/2567 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาระบบ
13 กุมภาพันธ์ 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
22/2567 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
13 กุมภาพันธ์ 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
17/2567 พยาบาล  ฝ่ายจักษุวิทยา
โครงการศูนย์เลเซอร์รักษาความผิดปกติของสายตา
29 มกราคม 2567
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
291/2566 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
24 พฤศจิกายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
287/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
17 พฤศจิกายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
286/2566 พนักงานซักรีด  ฝ่ายการพยาบาล
สัญญาจ้าง
17 พฤศจิกายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
276/2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ปฎิบัติงาน Operator
01 พฤศจิกายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
273/2566 นักการภารโรง  ฝ่ายพิธีการ
สัญญาจ้าง งานพิธีสงฆ์
27 ตุลาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
262/2566 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
06 ตุลาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
252/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ EC ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
29 กันยายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
247/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
22 กันยายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
233/2566 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
07 กันยายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
215/2566 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
18 สิงหาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
200/2566 หัวหน้างาน  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชีบริหาร สังกัดงานบัญชีบริหาร ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
01 สิงหาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
187/2566 ผู้ประสานงานโครงการ  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
18 กรกฎาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
147/2566 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
06 มิถุนายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
142/2566 เจ้าหน้าที่สถิติ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
02 มิถุนายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
137/2566 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง
25 พฤษภาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
136/2566 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
25 พฤษภาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
110/2566 เภสัชกร  ฝ่ายเวชภัณฑ์
22 เมษายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
103/2566 ผู้ประสานงานโครงการ  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
บุคลากรสัญญาจ้าง
21 เมษายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
98/2566 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
05 เมษายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
78/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก (สัญญาจ้าง)
13 มีนาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
72/2566 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ฝ่ายศัลยศาสตร์
07 มีนาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
69/2566 นักรังสีการแพทย์  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
03 มีนาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
273/2566 นักการภารโรง  ฝ่ายพิธีการ
สัญญาจ้าง งานพิธีสงฆ์
01 มกราคม 2513
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
253/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ EC ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
01 มกราคม 2513
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
246/2566 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
01 มกราคม 2513
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
136/2566 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
01 มกราคม 2513
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด