ประกาศรับสมัครงาน

เลขที่ประกาศ ตำแหน่ง / หน่วยงาน / สถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ เปิด - ปิด รับสมัคร รายละเอียด
152/2566 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโลหิตวิทยา
07 มิถุนายน 2566
20 มิถุนายน 2566
รายละเอียด
151/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ Simulation & CPR Center
07 มิถุนายน 2566
21 มิถุนายน 2566
รายละเอียด
150/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
07 มิถุนายน 2566
23 มิถุนายน 2566
รายละเอียด
148/2566 นักจิตวิทยา  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
งานอรรถบำบัดและจิตวิทยา
06 มิถุนายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
147/2566 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
06 มิถุนายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
146/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
06 มิถุนายน 2566
20 มิถุนายน 2566
รายละเอียด
145/2566 เจ้าหน้าที่สถิติ (3) Coder  ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
06 มิถุนายน 2566
19 มิถุนายน 2566
รายละเอียด
144/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง
02 มิถุนายน 2566
15 มิถุนายน 2566
รายละเอียด
142/2566 เจ้าหน้าที่สถิติ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
02 มิถุนายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
141/2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายจักษุวิทยา
บุคลากรสัญญาจ้าง(Part Time)
29 พฤษภาคม 2566
15 มิถุนายน 2566
รายละเอียด
140/2566 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
29 พฤษภาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
139/2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(Operator)
26 พฤษภาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
137/2566 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง
25 พฤษภาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
136/2566 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
25 พฤษภาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
133/2566 พยาบาล  ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
16 พฤษภาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
118/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
28 เมษายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
117/2566 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
28 เมษายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
113/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ICU ระบบบริการพิเศษ อาคารนวัตบริบาล ชั้น 5
26 เมษายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
110/2566 เภสัชกร  ฝ่ายเวชภัณฑ์
22 เมษายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
106/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาระบบ
21 เมษายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
105/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาเทคนิค
21 เมษายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
103/2566 ผู้ประสานงานโครงการ  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
บุคลากรสัญญาจ้าง
21 เมษายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
99/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
10 เมษายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
98/2566 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
05 เมษายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
96/2566 หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร  กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
05 เมษายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
92/2566 หัวหน้าศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร  ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
04 เมษายน 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
91/2566 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
31 มีนาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
78/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก (สัญญาจ้าง)
13 มีนาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
72/2566 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ฝ่ายศัลยศาสตร์
07 มีนาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
69/2566 นักรังสีการแพทย์  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
03 มีนาคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
38/2566 ผู้ช่วยผู้จัดการ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
บุคลากรสัญญา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน(ร้านเวชภัณฑ์คุณภาพ)
31 มกราคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
17/2566 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ปฏิบัติงานศูนย์กู้ชีพ
11 มกราคม 2566
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
269/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
22 ธันวาคม 2565
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
268/2565 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
22 ธันวาคม 2565
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
234/2565 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
02 พฤศจิกายน 2565
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
192/2565 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาเทคนิค
19 กันยายน 2565
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
191/2565 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาระบบ
19 กันยายน 2565
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
161/2565 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
25 สิงหาคม 2565
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
154/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
18 สิงหาคม 2565
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
66/2565 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
สัญญาจ้าง
12 เมษายน 2565
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
47/2565 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
30 มีนาคม 2565
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
46/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
หน่วยโภชนาการคลินิก ฝ่ายอายุรศาสตร์
30 มีนาคม 2565
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
13/2565 หัวหน้าศูนย์กฎหมาย  ศูนย์กฎหมาย
03 กุมภาพันธ์ 2565
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
13/2565 หัวหน้าศูนย์กฎหมาย  ศูนย์กฎหมาย
03 กุมภาพันธ์ 2565
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
122/2564 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายพิธีการ
งานธุรการและการเงิน
20 ธันวาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
111/2564 พนักงานตัดเย็บผ้า  ฝ่ายการพยาบาล
สัญญาจ้าง
11 พฤศจิกายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
106/2564 พยาบาล  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
บุคลากรสัญญาจ้าง
03 พฤศจิกายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
105/2564 ผู้ประสานงานโครงการ  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
บุคลากรสัญญาจ้าง
03 พฤศจิกายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
103/2564 พยาบาล  ฝ่ายจักษุวิทยา
ศูนย์เลเซอร์รักษาความผิดปกติของสายตา
02 พฤศจิกายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
92/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
บุคลากรสัญญาจ้าง
20 ตุลาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
80/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
งานบริหารงานกลาง
22 กันยายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
78/2564 คนงานทั่วไป  ฝ่ายทันตกรรม
22 กันยายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
75/2564 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
16 กันยายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
59/2564 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
13 สิงหาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
58/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต
13 สิงหาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
53/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
15 มิถุนายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
47/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง
05 เมษายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
26/2564 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
งานอรรถบำบัดและจิตบำบัด
03 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
21/2564 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
29 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
16/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
28 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
13/2564 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง
27 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
12/2564 นักกายภาพบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง
27 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
136/2566 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
01 มกราคม 2513
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
118/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
01 มกราคม 2513
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด