ประกาศรับสมัครงาน

เลขที่ประกาศ ตำแหน่ง / หน่วยงาน / สถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ เปิด - ปิด รับสมัคร รายละเอียด
2/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์โรคหัวใจ
10 มกราคม 2565
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
122/2564 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายพิธีการ
งานธุรการและการเงิน
20 ธันวาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
121/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายพิธีการ
งานพิธีสงฆ์
20 ธันวาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
111/2564 พนักงานตัดเย็บผ้า  ฝ่ายการพยาบาล
สัญญาจ้าง
11 พฤศจิกายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
106/2564 พยาบาล  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
บุคลากรสัญญาจ้าง
03 พฤศจิกายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
105/2564 ผู้ประสานงานโครงการ  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
บุคลากรสัญญาจ้าง
03 พฤศจิกายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
93/2564 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
บุคลากรสัญญาจ้างรายปี
20 ตุลาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
92/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
บุคลากรสัญญาจ้าง
20 ตุลาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
89/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
งานจ่ายเวชภัณฑ์
12 ตุลาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
88/2564 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
05 ตุลาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
87/2564 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
05 ตุลาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
87/2564 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
05 ตุลาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
80/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
งานบริหารงานกลาง
22 กันยายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
78/2564 คนงานทั่วไป  ฝ่ายทันตกรรม
22 กันยายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
75/2564 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
16 กันยายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
63/2564 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
งานแนะนำบริการและการสื่อสาร
20 สิงหาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
59/2564 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
13 สิงหาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
58/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต
13 สิงหาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
46/2564 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
11 สิงหาคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
53/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
15 มิถุนายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
50/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
หอผู้ป่วยใน คลินิกระบบบริการพิเศษ
07 เมษายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
47/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง
05 เมษายน 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
26/2564 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
งานอรรถบำบัดและจิตบำบัด
03 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
23/2564 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
02 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
22/2564 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
02 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
21/2564 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
29 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
18/2564 นักกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
28 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
13/2564 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง
27 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
12/2564 นักกายภาพบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง
27 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
11/2564 เภสัชกร  ฝ่ายเวชภัณฑ์
19 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
9/2564 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
18 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
8/2564 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
18 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
5/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
12 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
4/2564 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์  สาขาวิชาโรคไต
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 1-4 สังกัด สาขาโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์
11 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
3/2564 นักการภารโรง  ร้าน ฬ.จุฬา
บุคลากรสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัด ร้านฬ.จุฬา
11 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
1/2564 นิติกร  ศูนย์กฎหมาย
05 มกราคม 2564
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
137/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายทันตกรรม
30 ธันวาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
135/2563 พยาบาล  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง ตำแหน่งพยาบาล (Part time) สังกัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
15 ธันวาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
134/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง
07 ธันวาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
132/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายการพยาบาล ปฏิบัติงาน หอผู้ป่วยใน คลินิกระบบบริการพิเศษ
03 ธันวาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
125/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
12 พฤศจิกายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
119/2563 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์  ฝ่ายเวชภัณฑ์
03 พฤศจิกายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
83/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
บุคลากรสัญญาจ้าง
14 สิงหาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
94/2563 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร ระดับ 3-5
03 กรกฎาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
136/2563 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์โรคหัวใจ
บุคลากรสัญญาจ้าง
24 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
126/2563 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์โรคหัวใจ
บุคลากรสัญญาจ้าง
24 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
18/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล 3-5 ปฏิบัติงานศูนย์ EC ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
24 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
69/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานที่หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
22 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
10/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  กลุ่มงานเภสัชกรรม
บุคลากรสัญญาจ้างรายปี งานบริการเภสัชภัณฑ์
18 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
67/2563 คนงานตึกผู้ป่วย  ฝ่ายการพยาบาล
ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิก
17 มิถุนายน 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
49/2563 นักการภารโรง  ร้าน ฬ.จุฬา
บุคลากรสัญญาจ้าง
19 มีนาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
40/2563 พนักงานบริการผู้วายชนม์  ฝ่ายพิธีการ
บุคลากรประจำ งานพิธีสงฆ์
06 มีนาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
38/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
บุคลากรสัญญาจ้าง
04 มีนาคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
35/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายทันตกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
25 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
148/2562 นักรังสีการแพทย์  ฝ่ายรังสีวิทยา
20 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
10/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  กลุ่มงานเภสัชกรรม
บุคลากรสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัด งานบริการเภสัชภัณฑ์ กลุ่มเภสัชกรรม
20 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
115/2562 พนักงานรักษาความปลอดภัย  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บุคลากรสัญญาจ้างรายปี
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
31/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
30/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1-4
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
29/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
28/2563 พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
27/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
26/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
19 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
25/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4
18 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
23/2563 นักเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
18 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
21/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
18 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
20/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
18 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
19/2563 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
18 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
17/2563 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5
30 มกราคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
5/2563 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1-4
30 มกราคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
16/2563 หัวหน้างานยานยนต์  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
หัวหน้ายานยนต์ ระดับ 6
28 มกราคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
9/2563 นักกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นักกายอุปกรณ์ ระดับ 3-5 งานกายอุปกรณ์
21 มกราคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
115/2563 พนักงานรักษาความปลอดภัย  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บุคลากรสัญญาจ้างรายปี หน่วยรักษาความปลอดภัย
10 มกราคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
9/2563 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ขยายรับสมัครบุคลากร
10 มกราคม 2563
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
158/2562 พยาบาล (เฉพาะทาง)  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล (เฉพาะทาง) ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
23 ธันวาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
159/2563 พยาบาล (วิจัย)  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล (วิจัย) ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
17 ธันวาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
129/2562 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
09 ตุลาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
128/2562 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
09 ตุลาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
125/2562 คนสวน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ขยายการรับสมัครงาน ลูกจ้างประจำ หน่วยอาคารและสถานที่
07 ตุลาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
124/2562 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ขยายการรับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างรายปี หน่วยอาคารและสถานที่
07 ตุลาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
123/2562 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์  ฝ่ายเวชภัณฑ์
ขยายการรับสมัคร เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ ระดับ 3-5 งานจ่ายเวชภัณฑ์
07 ตุลาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
122/2562 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
ประจำหอผู้ป่วย
07 ตุลาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
105/2562 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
บุคลากรสัญญาจ้างรายปี งานโภชนบริการ
17 กันยายน 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
92/2562 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
16 สิงหาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
61/2562 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6
31 พฤษภาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
44/2562 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
22 เมษายน 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
31/2562 พยาบาล  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บุคคลสัญญาจ้าง โครงการบริการประกันสุขภาพเอกชน
18 มีนาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
25/2562 พยาบาล  ศูนย์โรคหัวใจ
พยาบาล ระดับ 3-5
11 มีนาคม 2562
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
92/2561 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5
13 พฤศจิกายน 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
74/2563 หัวหน้างานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ  ฝ่ายเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6
01 ตุลาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
73/2563 หัวหน้างานเลขานุการกิจ  ฝ่ายเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ 6
01 ตุลาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
65/2561 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4
30 สิงหาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
61/2561 เจ้าหน้าที่สถิติ  ศูนย์ประสาทศาสตร์
เจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 3-5
22 สิงหาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
52/2561 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายช่างกายอุปกรณ์ 1-4
02 สิงหาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
24/2561 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
บุคลากรสัญญาจ้าง
29 มีนาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
34/2561 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5
21 มีนาคม 2561
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
48/2560 เจ้าหน้าที่สถิติ  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5
14 พฤศจิกายน 2560
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
56/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
01 มกราคม 2513
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
56/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
01 มกราคม 2513
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
20/2564 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
01 มกราคม 2513
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
5/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
01 มกราคม 2513
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
2/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
01 มกราคม 2513
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
2/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
01 มกราคม 2513
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด
2/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
01 มกราคม 2513
ไม่กำหนดเวลา
รายละเอียด