ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

วันที่ลงประกาศ เลขที่ประกาศ ตำแหน่ง / หน่วยงาน / สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียด
11 เมษายน 2567 56/2567 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
09 เมษายน 2567 54/2567 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
09 เมษายน 2567 53/2567 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
Pre admission one stop service อาคารนวัตบริบาล
รายละเอียด
09 เมษายน 2567 52/2567 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
01 เมษายน 2567 51/2567 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
งานสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (บุคลากรสัญญาจ้าง)
รายละเอียด
29 มีนาคม 2567 50/2567 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
28 มีนาคม 2567 49/2567 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
28 มีนาคม 2567 48/2567 ครู  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด
15 มีนาคม 2567 46/2567 นักอาชีวอนามัย  ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
รายละเอียด
15 มีนาคม 2567 45/2567 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
15 มีนาคม 2567 44/2567 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
14 มีนาคม 2567 42/2567 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ
รายละเอียด
06 มีนาคม 2567 41/2567 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2567 39/2567 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
21 กุมภาพันธ์ 2567 37/2567 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร
รายละเอียด
14 กุมภาพันธ์ 2567 36/2567 นักการภารโรง  ฝ่ายพิธีการ
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
13 กุมภาพันธ์ 2567 34/2567 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
12 กุมภาพันธ์ 2567 33/2567 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
07 กุมภาพันธ์ 2567 31/2567 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
06 กุมภาพันธ์ 2567 30/2567 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
กลุ่มงานบริการและวิชาการ งานแบคทีเรียวิทยา
รายละเอียด
05 กุมภาพันธ์ 2567 28/2567 พยาบาล  ฝ่ายจักษุวิทยา
โครงการศูนย์เลเซอร์รักษาความผิดปกติทางสายตา
รายละเอียด
05 กุมภาพันธ์ 2567 27/2567 ผู้ช่วยวิจัย  ฝ่ายจักษุวิทยา
รายละเอียด
31 มกราคม 2567 25/2567 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
31 มกราคม 2567 24/2567 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
31 มกราคม 2567 23/2567 นักกายภาพบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
31 มกราคม 2567 22/2567 นักเทคนิคการแพทย์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
31 มกราคม 2567 21/2567 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
31 มกราคม 2567 20/2567 ผู้ช่วยพยาบาล  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
รายละเอียด
26 มกราคม 2567 18/2567 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ชีวาภิบาล
รายละเอียด
25 มกราคม 2567 17/2567 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
25 มกราคม 2567 16/2567 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
22 มกราคม 2567 13/2567 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
17 มกราคม 2567 11/2567 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
17 มกราคม 2567 10/2567 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ Ec มะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
15 มกราคม 2567 9/2567 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายศัลยศาสตร์
งานธุรการกลาง
รายละเอียด
09 มกราคม 2567 7/2567 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
05 มกราคม 2567 6/2567 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
รายละเอียด
05 มกราคม 2567 5/2567 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
05 มกราคม 2567 4/2567 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
งานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ
รายละเอียด
05 มกราคม 2567 3/2567 พยาบาล  ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
รายละเอียด
02 มกราคม 2567 1/2567 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
รายละเอียด
22 ธันวาคม 2566 334/2566 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
22 ธันวาคม 2566 333/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ห้องส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
รายละเอียด
21 ธันวาคม 2566 332/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
19 ธันวาคม 2566 329/2566 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
12 ธันวาคม 2566 327/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ Simulation & CPR Center
รายละเอียด
12 ธันวาคม 2566 326/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
08 ธันวาคม 2566 324/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  คลินิกระบบบริการพิเศษ
ปฏิบัติงานสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ฝ่ายรังสีวิทยา (บุคลากรสัญญาจ้าง)
รายละเอียด
07 ธันวาคม 2566 323/2566 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร
รายละเอียด
06 ธันวาคม 2566 321/2566 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
รายละเอียด
04 ธันวาคม 2566 320/2566 สถาปนิก  งานอาคารสถานที่
กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
รายละเอียด
29 พฤศจิกายน 2566 317/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
กลุ่มงานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
29 พฤศจิกายน 2566 316/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
22 พฤศจิกายน 2566 312/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2566 308/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
งานสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายละเอียด
13 พฤศจิกายน 2566 697/2566 ทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
13 พฤศจิกายน 2566 306/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  งานสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศและงานวิจัย
รายละเอียด
10 พฤศจิกายน 2566 304/2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Operator
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2566 303/2566 พนักงานตัดเย็บผ้า  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2566 303/2566 พนักงานซักรีด  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2566 301/2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2566 300/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
03 พฤศจิกายน 2566 299/2566 เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มงานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
03 พฤศจิกายน 2566 298/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รายละเอียด
02 พฤศจิกายน 2566 697/2566 ทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
01 พฤศจิกายน 2566 697/2566 ทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
01 พฤศจิกายน 2566 296/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
รายละเอียด
31 ตุลาคม 2566 295/2566 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
31 ตุลาคม 2566 294/2566 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
31 ตุลาคม 2566 293/2566 นักรังสีการแพทย์  ฝ่ายรังสีวิทยา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2566 290/2566 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2566 289/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2566 288/2566 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2566 287/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ดูแลภาวะโรคสมองเสื่อม (Dementia Day Care Center)
รายละเอียด
24 ตุลาคม 2566 284/2566 พนักงานขับรถ  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
24 ตุลาคม 2566 283/2566 นักการภารโรง  ฝ่ายพิธีการ
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
20 ตุลาคม 2566 282/2566 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
19 ตุลาคม 2566 280/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายผู้ป่วยสัมพันธ์
งานพัฒนาบริการและบริหารงานคลินิก
รายละเอียด
18 ตุลาคม 2566 279/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
17 ตุลาคม 2566 277/2566 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
17 ตุลาคม 2566 276/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานเภสัชกรรม
งานธุรการและบัญชี
รายละเอียด
10 ตุลาคม 2566 273/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  คลินิกระบบบริการพิเศษ
ปฏิบัติงานการเก็บเงิน อาคารนวัตบริบาล ชั้น 1
รายละเอียด
09 ตุลาคม 2566 272/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
สัญญาจ้าง Pre admission one service อาคารนวัตบริบาล ชั้น 1
รายละเอียด
09 ตุลาคม 2566 271/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
Pre admission one service อาคารนวัตบริบาล ชั้น 1
รายละเอียด
06 ตุลาคม 2566 260/2566 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2566 268/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2566 267/2566 ผู้ช่วยวิจัย  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สัญญาจ้าง (สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร)
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2566 266/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2566 265/2566 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร
รายละเอียด
03 ตุลาคม 2566 263/2566 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
29 กันยายน 2566 259/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบ
รายละเอียด
29 กันยายน 2566 258/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาเทคนิค
รายละเอียด
28 กันยายน 2566 256/2566 นักเทคนิคการแพทย์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
รายละเอียด
28 กันยายน 2566 255/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
27 กันยายน 2566 254/2566 เจ้าหน้าที่สถิติ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
26 กันยายน 2566 253/2566 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
25 กันยายน 2566 251/2566 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ฝ่ายศัลยศาสตร์
หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ
รายละเอียด
22 กันยายน 2566 250/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
หน่วยนิติพิษวิทยา
รายละเอียด
22 กันยายน 2566 249/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
สาขาโรควิชาติดเชื้อ
รายละเอียด
19 กันยายน 2566 245/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
19 กันยายน 2566 244/2566 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
18 กันยายน 2566 243/2566 พนักงานขาย  ร้าน ฬ.จุฬา
รายละเอียด
18 กันยายน 2566 242/2566 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
16 กันยายน 2566 241/2566 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด
16 กันยายน 2566 238/2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
15 กันยายน 2566 236/2566 นักจิตวิทยา  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
งานอรรถบำบัดและจิตบำบัด
รายละเอียด
15 กันยายน 2566 235/2566 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
งานอรรถบำบัดและจิตบำบัด
รายละเอียด
12 กันยายน 2566 233/2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
รายละเอียด
11 กันยายน 2566 232/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
งานแบคทีเรียวิทยา
รายละเอียด
11 กันยายน 2566 231/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
งานภูมิคุ้มกันวิทยา
รายละเอียด
11 กันยายน 2566 23/2566 นิติกร  ศูนย์กฎหมาย
รายละเอียด
08 กันยายน 2566 227/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายศัลยศาสตร์
หน่วยประสาทศัลยศาสตร์
รายละเอียด
08 กันยายน 2566 226/2566 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
06 กันยายน 2566 225/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
04 กันยายน 2566 219/2566 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
04 กันยายน 2566 217/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
รายละเอียด
01 กันยายน 2566 492/2566 ทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
30 สิงหาคม 2566 215/2566 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโลหิตวิทยา
รายละเอียด
30 สิงหาคม 2566 214/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
รายละเอียด
29 สิงหาคม 2566 210/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
28 สิงหาคม 2566 213/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
28 สิงหาคม 2566 212/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์EC ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
รายละเอียด
25 สิงหาคม 2566 208/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
24 สิงหาคม 2566 205/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
สัญญาจ้าง โครงการร้านขายยา -เวชภัณฑ์ที่ไม่มีใบสั่ง
รายละเอียด
22 สิงหาคม 2566 203/2566 พยาบาล  ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
รายละเอียด
21 สิงหาคม 2566 201/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2566 200/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2566 199/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
สาขาวิชาโภชนาการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2566 198/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
15 สิงหาคม 2566 193/2566 ผู้ช่วยวิจัย  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร
รายละเอียด
15 สิงหาคม 2566 192/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
15 สิงหาคม 2566 191/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ICU ระบบบริการพิเศษ อาคารนวัตบริบาล ชั้น 5
รายละเอียด
15 สิงหาคม 2566 190/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
คลินิกระบบบริการพิเศษผู้ป่วยใน อาคาร นวัตบริบาล ชั้น 6 และ ชั้น 7
รายละเอียด
12 สิงหาคม 2566 189/2566 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
10 สิงหาคม 2566 187/2566 พนักงานรักษาความปลอดภัย  งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
รายละเอียด
07 สิงหาคม 2566 184/2566 เจ้าหน้าที่สถิติ (3) Coder  ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
รายละเอียด
03 สิงหาคม 2566 182/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
รายละเอียด
03 สิงหาคม 2566 181/2566 เจ้าหน้าที่สถิติ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
26 กรกฎาคม 2566 179/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ Simulation & CPR Center
รายละเอียด
26 กรกฎาคม 2566 177/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
งานบริการเฉพาะทาง
รายละเอียด
26 กรกฎาคม 2566 17/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
งานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียด
20 กรกฎาคม 2566 174/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต
รายละเอียด
20 กรกฎาคม 2566 173/2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(Operator)
รายละเอียด
19 กรกฎาคม 2566 172/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
14 กรกฎาคม 2566 168/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
14 กรกฎาคม 2566 167/2566 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
14 กรกฎาคม 2566 166/2566 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กลุ่มงานเภสัชกรรม
งานบริการเภสัชภัณฑ์
รายละเอียด
14 กรกฎาคม 2566 165/2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
13 กรกฎาคม 2566 163/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
10 กรกฎาคม 2566 161/2566 เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด
06 กรกฎาคม 2566 160/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาระบบ
รายละเอียด
06 กรกฎาคม 2566 159/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาเทคนิค
รายละเอียด
04 กรกฎาคม 2566 158/2566 พยาบาล  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
รายละเอียด
28 มิถุนายน 2566 153/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์
รายละเอียด
26 มิถุนายน 2566 152/2566 นักสุขศึกษา  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (HCC)
รายละเอียด
26 มิถุนายน 2566 151/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัดคลินิกระบบบริการพิเศษ
รายละเอียด
26 มิถุนายน 2566 150/2566 นักเทคนิคการแพทย์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
สัญญาจ้าง อาคารนวัตบริบาล
รายละเอียด
21 มิถุนายน 2566 166/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
รายละเอียด
19 มิถุนายน 2566 149/2566 เภสัชกร  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
16 มิถุนายน 2566 148/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
16 มิถุนายน 2566 147/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ICU ระบบบริการพิเศษ อาคารนวัตบริบาล ชั้น 5
รายละเอียด
15 มิถุนายน 2566 143/2566 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
13 มิถุนายน 2566 137/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ICU ระบบบริการพิเศษ อาคารนวัตบริบาล ชั้น 5
รายละเอียด
13 มิถุนายน 2566 136/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
13 มิถุนายน 2566 135/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
12 มิถุนายน 2566 134/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
งานสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายละเอียด
12 มิถุนายน 2566 133/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
รายละเอียด
09 มิถุนายน 2566 132/2566 พนักงานขับรถ  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
รายละเอียด
02 มิถุนายน 2566 126/2566 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
02 มิถุนายน 2566 125/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก
รายละเอียด
01 มิถุนายน 2566 124/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
01 มิถุนายน 2566 123/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด
รายละเอียด
31 พฤษภาคม 2566 122/2566 พนักงานขาย  ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รายละเอียด
29 พฤษภาคม 2566 120/2566 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
29 พฤษภาคม 2566 119/2566 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2566 118/2566 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
24 พฤษภาคม 2566 134/2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
23 พฤษภาคม 2566 115/2566 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
18 พฤษภาคม 2566 112/2566 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
12 พฤษภาคม 2566 111/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
10 พฤษภาคม 2566 110/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
01 พฤษภาคม 2566 109/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
รายละเอียด
01 พฤษภาคม 2566 108/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
รายละเอียด
28 เมษายน 2566 107/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
งานจ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
26 เมษายน 2566 106/2566 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
26 เมษายน 2566 105/2566 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
26 เมษายน 2566 104/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
25 เมษายน 2566 103/2566 นักเทคนิคการแพทย์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
25 เมษายน 2566 102/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
24 เมษายน 2566 101/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
21 เมษายน 2566 98/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
21 เมษายน 2566 97/2566 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
07 เมษายน 2566 94/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
งานการประชุม
รายละเอียด
05 เมษายน 2566 92/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์โรคหัวใจ
งานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียด
04 เมษายน 2566 91/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
31 มีนาคม 2566 89/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายจักษุวิทยา
สัญญาจ้าง ศูนย์ ECด้านกระจกตาและผิวดวงตา
รายละเอียด
31 มีนาคม 2566 88/2566 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
29 มีนาคม 2566 86/2566 นักจิตวิทยา  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
รายละเอียด
24 มีนาคม 2566 83/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
บุคลากรสัญญาจ้าง งานสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายละเอียด
22 มีนาคม 2566 82/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ EC มะเร็ง
รายละเอียด
22 มีนาคม 2566 81/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
20 มีนาคม 2566 77/2566 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
17 มีนาคม 2566 76/2566 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
17 มีนาคม 2566 75/2566 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
16 มีนาคม 2566 74/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
รายละเอียด
16 มีนาคม 2566 73/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
งานจ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
15 มีนาคม 2566 72/2566 นักสุขศึกษา  ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
รายละเอียด
14 มีนาคม 2566 71/2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
14 มีนาคม 2566 70/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
14 มีนาคม 2566 69/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
14 มีนาคม 2566 68/2566 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
13 มีนาคม 2566 67/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
13 มีนาคม 2566 63/2566 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด
07 มีนาคม 2566 59/2566 พยาบาล  โครงการบริการประกันสุขภาพเอกชนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รายละเอียด
07 มีนาคม 2566 58/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โครงการบริการประกันสุขภาพเอกชนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รายละเอียด
07 มีนาคม 2566 57/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2566 54/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2566 52/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาระบบ
รายละเอียด
24 กุมภาพันธ์ 2566 49/2566 พยาบาล  ฝ่ายจักษุวิทยา
ศุนย์เลเซอร์ตา
รายละเอียด
24 กุมภาพันธ์ 2566 48/2566 พนักงานขาย  ร้าน ฬ.จุฬา
รายละเอียด
21 กุมภาพันธ์ 2566 47/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
20 กุมภาพันธ์ 2566 45/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2566 44/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
15 กุมภาพันธ์ 2566 43/2566 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2566 40/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพงานด้านบริบาลทางระบบหายใจที่บ้านแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยเด็ก
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2566 39/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
โรคทางเดินอาหาร
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2566 38/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ EC ด้านหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2566 37/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2566 35/2566 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2566 26/2566 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
07 กุมภาพันธ์ 2566 34/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
07 กุมภาพันธ์ 2566 33/2566 นักการภารโรง  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
01 กุมภาพันธ์ 2566 29/2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
30 มกราคม 2566 27/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
30 มกราคม 2566 26/2566 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
30 มกราคม 2566 25/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
ร้านเวชภัณฑ์คุณภาพ
รายละเอียด
27 มกราคม 2566 24/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
รายละเอียด
24 มกราคม 2566 23/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโลหิตวิทยา
รายละเอียด
20 มกราคม 2566 22/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย
รายละเอียด
20 มกราคม 2566 21/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย
รายละเอียด
20 มกราคม 2566 20/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
รายละเอียด
19 มกราคม 2566 19/2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(Operator)
รายละเอียด
18 มกราคม 2566 18/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร (บุคลากรสัญญาจ้าง )
รายละเอียด
17 มกราคม 2566 17/2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
อาคาร 14 ชั้น ชั้น 4
รายละเอียด
16 มกราคม 2566 15/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
16 มกราคม 2566 14/2566 คนงานทั่วไป  ศูนย์เครื่องมือแพทย์
รายละเอียด
16 มกราคม 2566 13/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
12 มกราคม 2566 10/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
ประจำหอผู้ป่วย
รายละเอียด
12 มกราคม 2566 9/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
09 มกราคม 2566 7/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
06 มกราคม 2566 6/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
05 มกราคม 2566 4/2566 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
05 มกราคม 2566 3/2566 เภสัชกร  คลินิกระบบบริการพิเศษ
อาคารนวัตบริบาล
รายละเอียด
03 มกราคม 2566 1/2566 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
01 มกราคม 2513 112/2566 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
01 มกราคม 2513 39/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
โรคทางเดินอาหาร
รายละเอียด