ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

วันที่ลงประกาศ เลขที่ประกาศ ตำแหน่ง / หน่วยงาน / สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียด
08 ธันวาคม 2566 324/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  คลินิกระบบบริการพิเศษ
ปฏิบัติงานสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ฝ่ายรังสีวิทยา (บุคลากรสัญญาจ้าง)
รายละเอียด
07 ธันวาคม 2566 323/2566 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร
รายละเอียด
06 ธันวาคม 2566 321/2566 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
รายละเอียด
04 ธันวาคม 2566 320/2566 สถาปนิก  งานอาคารสถานที่
กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
รายละเอียด
04 ธันวาคม 2566 319/256 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
29 พฤศจิกายน 2566 317/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
กลุ่มงานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
29 พฤศจิกายน 2566 316/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
22 พฤศจิกายน 2566 312/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2566 308/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
งานสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายละเอียด
13 พฤศจิกายน 2566 697/2566 ทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
13 พฤศจิกายน 2566 306/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  งานสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศและงานวิจัย
รายละเอียด
10 พฤศจิกายน 2566 304/2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Operator
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2566 303/2566 พนักงานตัดเย็บผ้า  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2566 303/2566 พนักงานซักรีด  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2566 301/2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2566 300/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
03 พฤศจิกายน 2566 299/2566 เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มงานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
03 พฤศจิกายน 2566 298/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รายละเอียด
02 พฤศจิกายน 2566 697/2566 ทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
01 พฤศจิกายน 2566 697/2566 ทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
01 พฤศจิกายน 2566 296/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
รายละเอียด
31 ตุลาคม 2566 295/2566 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
31 ตุลาคม 2566 294/2566 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
31 ตุลาคม 2566 293/2566 นักรังสีการแพทย์  ฝ่ายรังสีวิทยา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2566 290/2566 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2566 289/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2566 288/2566 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2566 287/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ดูแลภาวะโรคสมองเสื่อม (Dementia Day Care Center)
รายละเอียด
24 ตุลาคม 2566 284/2566 พนักงานขับรถ  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
24 ตุลาคม 2566 283/2566 นักการภารโรง  ฝ่ายพิธีการ
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
20 ตุลาคม 2566 282/2566 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
19 ตุลาคม 2566 280/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายผู้ป่วยสัมพันธ์
งานพัฒนาบริการและบริหารงานคลินิก
รายละเอียด
18 ตุลาคม 2566 279/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
17 ตุลาคม 2566 277/2566 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
17 ตุลาคม 2566 276/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานเภสัชกรรม
งานธุรการและบัญชี
รายละเอียด
10 ตุลาคม 2566 273/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  คลินิกระบบบริการพิเศษ
ปฏิบัติงานการเก็บเงิน อาคารนวัตบริบาล ชั้น 1
รายละเอียด
09 ตุลาคม 2566 272/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
สัญญาจ้าง Pre admission one service อาคารนวัตบริบาล ชั้น 1
รายละเอียด
09 ตุลาคม 2566 271/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
Pre admission one service อาคารนวัตบริบาล ชั้น 1
รายละเอียด
06 ตุลาคม 2566 260/2566 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2566 268/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2566 267/2566 ผู้ช่วยวิจัย  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สัญญาจ้าง (สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร)
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2566 266/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2566 265/2566 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร
รายละเอียด
03 ตุลาคม 2566 263/2566 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
02 ตุลาคม 2566 262/2556 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานบริการ
รายละเอียด
29 กันยายน 2566 259/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบ
รายละเอียด
29 กันยายน 2566 258/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาเทคนิค
รายละเอียด
28 กันยายน 2566 256/2566 นักเทคนิคการแพทย์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
รายละเอียด
28 กันยายน 2566 255/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
27 กันยายน 2566 254/2566 เจ้าหน้าที่สถิติ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
26 กันยายน 2566 253/2566 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
25 กันยายน 2566 251/2566 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ฝ่ายศัลยศาสตร์
หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ
รายละเอียด
22 กันยายน 2566 250/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
หน่วยนิติพิษวิทยา
รายละเอียด
22 กันยายน 2566 249/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
สาขาโรควิชาติดเชื้อ
รายละเอียด
19 กันยายน 2566 245/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
19 กันยายน 2566 244/2566 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
18 กันยายน 2566 243/2566 พนักงานขาย  ร้าน ฬ.จุฬา
รายละเอียด
18 กันยายน 2566 242/2566 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
16 กันยายน 2566 241/2566 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด
16 กันยายน 2566 238/2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
15 กันยายน 2566 236/2566 นักจิตวิทยา  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
งานอรรถบำบัดและจิตบำบัด
รายละเอียด
15 กันยายน 2566 235/2566 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
งานอรรถบำบัดและจิตบำบัด
รายละเอียด
12 กันยายน 2566 233/2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
รายละเอียด
11 กันยายน 2566 232/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
งานแบคทีเรียวิทยา
รายละเอียด
11 กันยายน 2566 231/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
งานภูมิคุ้มกันวิทยา
รายละเอียด
11 กันยายน 2566 23/2566 นิติกร  ศูนย์กฎหมาย
รายละเอียด
08 กันยายน 2566 227/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายศัลยศาสตร์
หน่วยประสาทศัลยศาสตร์
รายละเอียด
08 กันยายน 2566 226/2566 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
06 กันยายน 2566 225/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
04 กันยายน 2566 219/2566 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
04 กันยายน 2566 217/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
รายละเอียด
01 กันยายน 2566 492/2566 ทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
30 สิงหาคม 2566 215/2566 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโลหิตวิทยา
รายละเอียด
30 สิงหาคม 2566 214/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
รายละเอียด
29 สิงหาคม 2566 210/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
28 สิงหาคม 2566 213/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
28 สิงหาคม 2566 212/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์EC ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
รายละเอียด
25 สิงหาคม 2566 208/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
24 สิงหาคม 2566 205/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
สัญญาจ้าง โครงการร้านขายยา -เวชภัณฑ์ที่ไม่มีใบสั่ง
รายละเอียด
22 สิงหาคม 2566 203/2566 พยาบาล  ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
รายละเอียด
21 สิงหาคม 2566 201/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2566 200/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2566 199/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
สาขาวิชาโภชนาการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2566 198/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
15 สิงหาคม 2566 193/2566 ผู้ช่วยวิจัย  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร
รายละเอียด
15 สิงหาคม 2566 192/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
15 สิงหาคม 2566 191/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ICU ระบบบริการพิเศษ อาคารนวัตบริบาล ชั้น 5
รายละเอียด
15 สิงหาคม 2566 190/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
คลินิกระบบบริการพิเศษผู้ป่วยใน อาคาร นวัตบริบาล ชั้น 6 และ ชั้น 7
รายละเอียด
12 สิงหาคม 2566 189/2566 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
10 สิงหาคม 2566 187/2566 พนักงานรักษาความปลอดภัย  งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
รายละเอียด
07 สิงหาคม 2566 184/2566 เจ้าหน้าที่สถิติ (3) Coder  ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
รายละเอียด
03 สิงหาคม 2566 182/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
รายละเอียด
03 สิงหาคม 2566 181/2566 เจ้าหน้าที่สถิติ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
26 กรกฎาคม 2566 179/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ Simulation & CPR Center
รายละเอียด
26 กรกฎาคม 2566 177/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
งานบริการเฉพาะทาง
รายละเอียด
26 กรกฎาคม 2566 17/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
งานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียด
20 กรกฎาคม 2566 174/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโรคระบบหายใจและภาวะวิกฤต
รายละเอียด
20 กรกฎาคม 2566 173/2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(Operator)
รายละเอียด
19 กรกฎาคม 2566 172/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
14 กรกฎาคม 2566 168/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
14 กรกฎาคม 2566 167/2566 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
14 กรกฎาคม 2566 166/2566 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กลุ่มงานเภสัชกรรม
งานบริการเภสัชภัณฑ์
รายละเอียด
14 กรกฎาคม 2566 165/2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
13 กรกฎาคม 2566 163/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
10 กรกฎาคม 2566 161/2566 เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด
06 กรกฎาคม 2566 160/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาระบบ
รายละเอียด
06 กรกฎาคม 2566 159/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาเทคนิค
รายละเอียด
04 กรกฎาคม 2566 158/2566 พยาบาล  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
รายละเอียด
28 มิถุนายน 2566 153/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์
รายละเอียด
26 มิถุนายน 2566 152/2566 นักสุขศึกษา  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (HCC)
รายละเอียด
26 มิถุนายน 2566 151/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัดคลินิกระบบบริการพิเศษ
รายละเอียด
26 มิถุนายน 2566 150/2566 นักเทคนิคการแพทย์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
สัญญาจ้าง อาคารนวัตบริบาล
รายละเอียด
21 มิถุนายน 2566 166/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
รายละเอียด
19 มิถุนายน 2566 149/2566 เภสัชกร  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
16 มิถุนายน 2566 148/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
16 มิถุนายน 2566 147/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ICU ระบบบริการพิเศษ อาคารนวัตบริบาล ชั้น 5
รายละเอียด
15 มิถุนายน 2566 143/2566 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
13 มิถุนายน 2566 137/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ICU ระบบบริการพิเศษ อาคารนวัตบริบาล ชั้น 5
รายละเอียด
13 มิถุนายน 2566 136/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
13 มิถุนายน 2566 135/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
12 มิถุนายน 2566 134/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
งานสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายละเอียด
12 มิถุนายน 2566 133/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
รายละเอียด
09 มิถุนายน 2566 132/2566 พนักงานขับรถ  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
รายละเอียด
02 มิถุนายน 2566 126/2566 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
02 มิถุนายน 2566 125/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก
รายละเอียด
01 มิถุนายน 2566 124/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
01 มิถุนายน 2566 123/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด
รายละเอียด
31 พฤษภาคม 2566 122/2566 พนักงานขาย  ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รายละเอียด
29 พฤษภาคม 2566 120/2566 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
29 พฤษภาคม 2566 119/2566 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2566 118/2566 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
24 พฤษภาคม 2566 134/2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
23 พฤษภาคม 2566 115/2566 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
18 พฤษภาคม 2566 112/2566 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
12 พฤษภาคม 2566 111/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
10 พฤษภาคม 2566 110/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
01 พฤษภาคม 2566 109/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
รายละเอียด
01 พฤษภาคม 2566 108/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
รายละเอียด
28 เมษายน 2566 107/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
งานจ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
26 เมษายน 2566 106/2566 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
26 เมษายน 2566 105/2566 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
26 เมษายน 2566 104/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
25 เมษายน 2566 103/2566 นักเทคนิคการแพทย์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
25 เมษายน 2566 102/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
24 เมษายน 2566 101/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
21 เมษายน 2566 98/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
21 เมษายน 2566 97/2566 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
07 เมษายน 2566 94/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
งานการประชุม
รายละเอียด
05 เมษายน 2566 92/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์โรคหัวใจ
งานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียด
04 เมษายน 2566 91/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
31 มีนาคม 2566 89/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายจักษุวิทยา
สัญญาจ้าง ศูนย์ ECด้านกระจกตาและผิวดวงตา
รายละเอียด
31 มีนาคม 2566 88/2566 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
29 มีนาคม 2566 86/2566 นักจิตวิทยา  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
รายละเอียด
24 มีนาคม 2566 83/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
บุคลากรสัญญาจ้าง งานสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายละเอียด
22 มีนาคม 2566 82/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ EC มะเร็ง
รายละเอียด
22 มีนาคม 2566 81/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
20 มีนาคม 2566 77/2566 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
17 มีนาคม 2566 76/2566 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
17 มีนาคม 2566 75/2566 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
16 มีนาคม 2566 74/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
รายละเอียด
16 มีนาคม 2566 73/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
งานจ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
15 มีนาคม 2566 72/2566 นักสุขศึกษา  ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
รายละเอียด
14 มีนาคม 2566 71/2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
14 มีนาคม 2566 70/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
14 มีนาคม 2566 69/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
14 มีนาคม 2566 68/2566 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
13 มีนาคม 2566 67/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
13 มีนาคม 2566 63/2566 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด
07 มีนาคม 2566 59/2566 พยาบาล  โครงการบริการประกันสุขภาพเอกชนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รายละเอียด
07 มีนาคม 2566 58/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โครงการบริการประกันสุขภาพเอกชนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รายละเอียด
07 มีนาคม 2566 57/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2566 54/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2566 52/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาระบบ
รายละเอียด
24 กุมภาพันธ์ 2566 49/2566 พยาบาล  ฝ่ายจักษุวิทยา
ศุนย์เลเซอร์ตา
รายละเอียด
24 กุมภาพันธ์ 2566 48/2566 พนักงานขาย  ร้าน ฬ.จุฬา
รายละเอียด
21 กุมภาพันธ์ 2566 47/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
20 กุมภาพันธ์ 2566 45/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2566 44/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
15 กุมภาพันธ์ 2566 43/2566 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2566 40/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพงานด้านบริบาลทางระบบหายใจที่บ้านแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยเด็ก
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2566 39/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
โรคทางเดินอาหาร
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2566 38/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ EC ด้านหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2566 37/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2566 35/2566 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2566 26/2566 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
07 กุมภาพันธ์ 2566 34/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
07 กุมภาพันธ์ 2566 33/2566 นักการภารโรง  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
01 กุมภาพันธ์ 2566 29/2566 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
30 มกราคม 2566 27/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
30 มกราคม 2566 26/2566 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
30 มกราคม 2566 25/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
ร้านเวชภัณฑ์คุณภาพ
รายละเอียด
27 มกราคม 2566 24/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
รายละเอียด
24 มกราคม 2566 23/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโลหิตวิทยา
รายละเอียด
20 มกราคม 2566 22/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย
รายละเอียด
20 มกราคม 2566 21/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย
รายละเอียด
20 มกราคม 2566 20/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
รายละเอียด
19 มกราคม 2566 19/2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(Operator)
รายละเอียด
18 มกราคม 2566 18/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร (บุคลากรสัญญาจ้าง )
รายละเอียด
17 มกราคม 2566 17/2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
อาคาร 14 ชั้น ชั้น 4
รายละเอียด
16 มกราคม 2566 15/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
16 มกราคม 2566 14/2566 คนงานทั่วไป  ศูนย์เครื่องมือแพทย์
รายละเอียด
16 มกราคม 2566 13/2566 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
12 มกราคม 2566 10/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
ประจำหอผู้ป่วย
รายละเอียด
12 มกราคม 2566 9/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
09 มกราคม 2566 7/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
06 มกราคม 2566 6/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
05 มกราคม 2566 4/2566 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
05 มกราคม 2566 3/2566 เภสัชกร  คลินิกระบบบริการพิเศษ
อาคารนวัตบริบาล
รายละเอียด
03 มกราคม 2566 1/2566 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
27 ธันวาคม 2565 305/2565 นักโภชนาการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
27 ธันวาคม 2565 304/2565 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
23 ธันวาคม 2565 301/2565 เจ้าหน้าที่บริการผู้ป่วย  คลินิกระบบบริการพิเศษ
รายละเอียด
23 ธันวาคม 2565 299/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  คลินิกระบบบริการพิเศษ
รายละเอียด
22 ธันวาคม 2565 297/2565 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
22 ธันวาคม 2565 295/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
20 ธันวาคม 2565 293/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานคลินิกระบบบริการพิเศษผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ) อาคารนวัตบริบาล ชั้น 4
รายละเอียด
15 ธันวาคม 2565 289/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
13 ธันวาคม 2565 288/2565 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
09 ธันวาคม 2565 287/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม
รายละเอียด
08 ธันวาคม 2565 286/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
คลินิกระบบบริการพิเศษผู้ป่วยใน อาคาร นวัตบริบาล ชั้น 6 และ ชั้น 7
รายละเอียด
07 ธันวาคม 2565 284/2565 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
06 ธันวาคม 2565 281/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
30 พฤศจิกายน 2565 280/2565 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
30 พฤศจิกายน 2565 279/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานศูนย์ชีวาภิบาล
รายละเอียด
30 พฤศจิกายน 2565 278/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  คลินิกระบบบริการพิเศษ
ปฏิบัติงานสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
30 พฤศจิกายน 2565 277/2565 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
รายละเอียด
29 พฤศจิกายน 2565 275/2565 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
29 พฤศจิกายน 2565 274/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานหน่วยโภชนการคลินิก ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
28 พฤศจิกายน 2565 273/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
28 พฤศจิกายน 2565 272/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
28 พฤศจิกายน 2565 271/2565 เจ้าหน้าที่ประกันสุขภาพเอกชน  คลินิกระบบบริการพิเศษ
รายละเอียด
14 พฤศจิกายน 2565 269/2565 เจ้าหน้าที่บริการผู้ป่วย  คลินิกระบบบริการพิเศษ
รายละเอียด
11 พฤศจิกายน 2565 268/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส
รายละเอียด
11 พฤศจิกายน 2565 267/2565 นักกายภาพบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
10 พฤศจิกายน 2565 266/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  คลินิกระบบบริการพิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Pre-Admission) สังกัด คลินิกระบบบริการพิเศษ อาคาร 14 ชั้น ชั้น 4
รายละเอียด
10 พฤศจิกายน 2565 265/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  คลินิกระบบบริการพิเศษ
ผู้ช่วยพยาบาล (Pre-Admission) สังกัด คลินิกระบบบริการพิเศษ อาคาร 14 ชั้น ชั้น 4
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2565 264/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
หอผู้ป่วยวิกฤต ภส.ชั้น 10 โซน C (หน่วยไตเทียม)
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2565 263/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2565 262/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  คลินิกระบบบริการพิเศษ
อาคาร 14 ชั้น ชั้น 4
รายละเอียด
03 พฤศจิกายน 2565 259/2565 พยาบาลชำนาญการพิเศษ ประกันสุขภาพเอกชน  คลินิกระบบบริการพิเศษ
รายละเอียด
01 พฤศจิกายน 2565 258/2565 เภสัชกร  คลินิกระบบบริการพิเศษ
รายละเอียด
01 พฤศจิกายน 2565 257/2565 ผู้ช่วยเภสัชกร  คลินิกระบบบริการพิเศษ
รายละเอียด
28 ตุลาคม 2565 256/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ EC ด้านนิทราเวช
รายละเอียด
28 ตุลาคม 2565 255/2565 นักเทคนิคการแพทย์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
ปฎิบัติงานอาคาร 14 ชั้น ชั้น 1
รายละเอียด
28 ตุลาคม 2565 254/2565 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2565 253/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2565 252/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2565 251/2565 พนักงานห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
26 ตุลาคม 2565 250/2565 นักกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
26 ตุลาคม 2565 249/2565 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
26 ตุลาคม 2565 248/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
26 ตุลาคม 2565 247/2565 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
รายละเอียด
25 ตุลาคม 2565 246/2565 พนักงานขนส่งกลาง  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
รายละเอียด
21 ตุลาคม 2565 244/2565 นักกายภาพบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
19 ตุลาคม 2565 242/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
19 ตุลาคม 2565 241/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
17 ตุลาคม 2565 239/2565 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
รายละเอียด
12 ตุลาคม 2565 235/2565 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(Operator)
รายละเอียด
10 ตุลาคม 2565 236/2565 พนักงานขาย  ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รายละเอียด
10 ตุลาคม 2565 234/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโรคไต
รายละเอียด
07 ตุลาคม 2565 230/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
04 ตุลาคม 2565 224/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดสำหรับโครงการจัดการสินทรัพย์ทางการแพทย์ ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
30 กันยายน 2565 221/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
รายละเอียด
28 กันยายน 2565 219/2565 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
28 กันยายน 2565 218/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานการพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
28 กันยายน 2565 217/2565 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
23 กันยายน 2565 214/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานคลินิกระบบบริการพิเศษผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ) อาคาร 14 ชั้น ชั้น 4
รายละเอียด
23 กันยายน 2565 213/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
23 กันยายน 2565 212/2565 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
21 กันยายน 2565 210/2565 ทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
21 กันยายน 2565 208/2565 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
20 กันยายน 2565 207/2565 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
19 กันยายน 2565 206/2565 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
19 กันยายน 2565 203/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
19 กันยายน 2565 202/2565 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
19 กันยายน 2565 200/2565 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
19 กันยายน 2565 199/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
19 กันยายน 2565 198/2565 คนงานตึกผู้ป่วย  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
16 กันยายน 2565 192/2565 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
รายละเอียด
14 กันยายน 2565 194/2565 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
รายละเอียด
14 กันยายน 2565 191/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
รายละเอียด
12 กันยายน 2565 190/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
12 กันยายน 2565 187/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฎิบัติงานคลินิกระบบบริการพิเศษผู้ป่วยใน อาคาร 14 ชั้น ชั้น 6 และ 7
รายละเอียด
12 กันยายน 2565 186/2556 เจ้าหน้าที่สถิติ  ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
รายละเอียด
08 กันยายน 2565 184/2565 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
รายละเอียด
08 กันยายน 2565 183/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
05 กันยายน 2565 180/2565 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
02 กันยายน 2565 177/2565 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ฝ่ายศัลยศาสตร์
รายละเอียด
31 สิงหาคม 2565 175/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
26 สิงหาคม 2565 173/2565 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
26 สิงหาคม 2565 172/2565 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
22 สิงหาคม 2565 169/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์กฎหมาย
รายละเอียด
22 สิงหาคม 2565 168/2565 นิติกร  ศูนย์กฎหมาย
รายละเอียด
19 สิงหาคม 2565 167/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ EC ด้านการผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2565 164/2565 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2565 163/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2565 162/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานที่ห้องส่องกล้อง Surgical Endoscope
รายละเอียด
16 สิงหาคม 2565 161/2565 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์เครื่องมือแพทย์
รายละเอียด
03 สิงหาคม 2565 157/2565 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ฝ่ายศัลยศาสตร์
รายละเอียด
27 กรกฎาคม 2565 155/2565 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
26 กรกฎาคม 2565 154/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฎิบัติงานคลินิกพิเศษผู้ป่วยนอก(ในเวลาราชการ)อาคาร 14 ชั้ช ชั้น 4
รายละเอียด
25 กรกฎาคม 2565 153/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
25 กรกฎาคม 2565 152/2565 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
22 กรกฎาคม 2565 151/2565 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
12 กรกฎาคม 2565 149/2565 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
06 กรกฎาคม 2565 144/2565 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
05 กรกฎาคม 2565 142/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
หน่วยPre-Admission
รายละเอียด
05 กรกฎาคม 2565 141/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
04 กรกฎาคม 2565 140/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์นิทราเวช
รายละเอียด
29 มิถุนายน 2565 139/2565 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
29 มิถุนายน 2565 138/2565 พนักงานห้องปฏิบัติการ  สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
รายละเอียด
29 มิถุนายน 2565 137/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
รายละเอียด
27 มิถุนายน 2565 135/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
(รอบที่ 2)
รายละเอียด
27 มิถุนายน 2565 134/2565 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
24 มิถุนายน 2565 132/2565 พยาบาล  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
รายละเอียด
22 มิถุนายน 2565 130/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
20 มิถุนายน 2565 128/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
20 มิถุนายน 2565 127/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม (Dementia day Center)
รายละเอียด
14 มิถุนายน 2565 124/2565 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
14 มิถุนายน 2565 123/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
13 มิถุนายน 2565 122/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
13 มิถุนายน 2565 121/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด
13 มิถุนายน 2565 120/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
รายละเอียด
10 มิถุนายน 2565 118/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
10 มิถุนายน 2565 117/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
08 มิถุนายน 2565 116/2565 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
08 มิถุนายน 2565 115/2565 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
02 มิถุนายน 2565 112/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
27 พฤษภาคม 2565 109/2565 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
รายละเอียด
24 พฤษภาคม 2565 99/2565 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
23 พฤษภาคม 2565 98/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ร้าน ฬ.จุฬา
รายละเอียด
20 พฤษภาคม 2565 97/2565 พยาบาล  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
รายละเอียด
19 พฤษภาคม 2565 96/2565 ผู้ช่วยผู้จัดการ  ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รายละเอียด
10 พฤษภาคม 2565 95/2565 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
09 พฤษภาคม 2565 94/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายผู้ป่วยนอก
รายละเอียด
09 พฤษภาคม 2565 93/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
รายละเอียด
06 พฤษภาคม 2565 92/2565 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
05 พฤษภาคม 2565 91/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
27 เมษายน 2565 89/2565 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
26 เมษายน 2565 87/2565 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
26 เมษายน 2565 86/2565 คนงานตึกผู้ป่วย  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
22 เมษายน 2565 84/2565 พนักงานรักษาความปลอดภัย  กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
รายละเอียด
20 เมษายน 2565 81/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
20 เมษายน 2565 80/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
18 เมษายน 2565 79/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
07 เมษายน 2565 74/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
รายละเอียด
01 เมษายน 2565 71/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
01 เมษายน 2565 70/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
01 เมษายน 2565 69/2565 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
01 เมษายน 2565 68/2565 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
30 มีนาคม 2565 67/2565 พนักงานขนส่งกลาง  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
รายละเอียด
30 มีนาคม 2565 66/2565 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
28 มีนาคม 2565 64/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายผู้ป่วยนอก
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
28 มีนาคม 2565 63/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
Pre Admission
รายละเอียด
25 มีนาคม 2565 62/2565 เจ้าหน้าที่พัสดุ  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
25 มีนาคม 2565 61/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
25 มีนาคม 2565 60/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
25 มีนาคม 2565 60/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
24 มีนาคม 2565 56/2565 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด
24 มีนาคม 2565 55/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
รายละเอียด
21 มีนาคม 2565 52/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
14 มีนาคม 2565 46/2565 พนักงานขาย  ร้าน ฬ.จุฬา
รายละเอียด
11 มีนาคม 2565 45/2565 พนักงานรักษาความปลอดภัย  งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
11 มีนาคม 2565 43/2565 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
11 มีนาคม 2565 42/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
11 มีนาคม 2565 41/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประกันสุขภาพ
รายละเอียด
10 มีนาคม 2565 40/2565 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
10 มีนาคม 2565 39/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
07 มีนาคม 2565 36/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
03 มีนาคม 2565 35/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
03 มีนาคม 2565 34/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
24 กุมภาพันธ์ 2565 30/2565 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
23 กุมภาพันธ์ 2565 29/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
หน่วยโภชนาการคลินิก ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
23 กุมภาพันธ์ 2565 28/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
23 กุมภาพันธ์ 2565 27/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
21 กุมภาพันธ์ 2565 26/2565 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2565 24/2565 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2565 23/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
15 กุมภาพันธ์ 2565 22/2565 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2565 20/2565 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2565 19/2565 คนงานตึกผู้ป่วย  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
09 กุมภาพันธ์ 2565 18/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
รายละเอียด
07 กุมภาพันธ์ 2565 16/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
คลินิกพิเศษ
รายละเอียด
02 กุมภาพันธ์ 2565 15/2565 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาตจวิทยา
รายละเอียด
28 มกราคม 2565 12/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประกันสุขภาพ
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
21 มกราคม 2565 10/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
21 มกราคม 2565 9/2565 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รายละเอียด
21 มกราคม 2565 7/2565 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
11 มกราคม 2565 5/2565 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
รายละเอียด
11 มกราคม 2565 4/2564 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
รายละเอียด
11 มกราคม 2565 3/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
ศูนย์เลเซอร์รักษาความผิดปกติของสายตา
รายละเอียด
30 ธันวาคม 2564 163/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
30 ธันวาคม 2564 161/2564 นักจิตวิทยา  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
รายละเอียด
28 ธันวาคม 2564 160/2564 พยาบาล  ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
รายละเอียด
24 ธันวาคม 2564 159/2564 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
24 ธันวาคม 2564 158/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
24 ธันวาคม 2564 157/2564 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
24 ธันวาคม 2564 156/2564 พนักงานห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
24 ธันวาคม 2564 155/2564 นายช่างเทคนิค (3)  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด
20 ธันวาคม 2564 152/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
รายละเอียด
20 ธันวาคม 2564 151/2564 พยาบาล  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
รายละเอียด
20 ธันวาคม 2564 150/2564 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายจักษุวิทยา
รายละเอียด
20 ธันวาคม 2564 149/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคไต
รายละเอียด
20 ธันวาคม 2564 148/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
09 ธันวาคม 2564 143/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ประสาทศาสตตร์
รายละเอียด
07 ธันวาคม 2564 141/2564 พยาบาล  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
07 ธันวาคม 2564 140/2564 เจ้าหน้าที่สถิติ  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
07 ธันวาคม 2564 139/2564 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ประสาทศาสตร์
รายละเอียด
07 ธันวาคม 2564 138/2564 นักจิตวิทยา  ศูนย์ประสาทศาสตร์
รายละเอียด
24 พฤศจิกายน 2564 134/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายผู้ป่วยนอก
สัญญาจ้าง งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
รายละเอียด
24 พฤศจิกายน 2564 134/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายผู้ป่วยนอก
สัญญาจ้าง งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
รายละเอียด
23 พฤศจิกายน 2564 132/2564 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
19 พฤศจิกายน 2564 131/2564 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
17 พฤศจิกายน 2564 128/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
รายละเอียด
17 พฤศจิกายน 2564 127/2564 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
10 พฤศจิกายน 2564 125/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ Simulation & CPR Center
รายละเอียด
05 พฤศจิกายน 2564 124/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
รายละเอียด
01 พฤศจิกายน 2564 121/2564 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด
01 พฤศจิกายน 2564 120/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
ปฎิบัติงานศูนย์ EC กระจกตา
รายละเอียด
29 ตุลาคม 2564 119/2564 นักกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
29 ตุลาคม 2564 118/2564 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
29 ตุลาคม 2564 117/2564 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
29 ตุลาคม 2564 116/2564 พนักงานตัดเย็บผ้า  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
29 ตุลาคม 2564 115/2564 คนงานทั่วไป  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
29 ตุลาคม 2564 114/2564 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
28 ตุลาคม 2564 111/2564 นักรังสีการแพทย์  ฝ่ายรังสีวิทยา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
รายละเอียด
28 ตุลาคม 2564 110/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2564 113/2564 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไตในภาวะวิกฤต
รายละเอียด
20 ตุลาคม 2564 107/2564 เจ้าหน้าที่สถิติ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
งานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียด
20 ตุลาคม 2564 104/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต
รายละเอียด
20 ตุลาคม 2564 104/2564 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
รายละเอียด
19 ตุลาคม 2564 102/2564 นิติกร  ศูนย์กฎหมาย
รายละเอียด
18 ตุลาคม 2564 101/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
รายละเอียด
07 ตุลาคม 2564 97/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์บริหารระบบกายภาพอาคารพิเศษ2
กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
รายละเอียด
28 กันยายน 2564 95/2564 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
28 กันยายน 2564 94/2564 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มงานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
27 กันยายน 2564 93/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ Ec มะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
23 กันยายน 2564 91/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
21 กันยายน 2564 89/2564 พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
รายละเอียด
21 กันยายน 2564 88/2564 พนักงานขนส่งกลาง  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
รายละเอียด
16 กันยายน 2564 87/2564 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
รายละเอียด
15 กันยายน 2564 86/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
15 กันยายน 2564 85/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
14 กันยายน 2564 84/2564 หัวหน้างานเลขานุการกิจ  ฝ่ายเลขานุการ
งานเลขานุการกิจ ฝ่ายเลขานุการ
รายละเอียด
13 กันยายน 2564 83/2564 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ศุนย์ECมะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
09 กันยายน 2564 82/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
งานเลขานุการกิจ
รายละเอียด
09 กันยายน 2564 82/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
งานเลขานุการกิจ
รายละเอียด
07 กันยายน 2564 80/2564 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
07 กันยายน 2564 79/2564 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
31 สิงหาคม 2564 77/2564 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
30 สิงหาคม 2564 76/2564 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
27 สิงหาคม 2564 75/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโภชนาการคลินิก
รายละเอียด
26 สิงหาคม 2564 74/2564 นักเทคนิคการแพทย์  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
25 สิงหาคม 2564 73/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
25 สิงหาคม 2564 72/2564 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
25 สิงหาคม 2564 71/2564 เภสัชกร  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
20 สิงหาคม 2564 69/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
(บุคลากรสัญญาจ้าง)
รายละเอียด
20 สิงหาคม 2564 68/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
(บุคลากรสัญญาจ้าง)
รายละเอียด
20 สิงหาคม 2564 67/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
รายละเอียด
20 สิงหาคม 2564 66/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
(บุคลากรประจำ)
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2564 66/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
17 สิงหาคม 2564 65/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
17 สิงหาคม 2564 63/2564 นักรังสีการแพทย์  ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
13 สิงหาคม 2564 59/2564 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์ข้อมูลและต้นทุน
รายละเอียด
30 กรกฎาคม 2564 56/2564 นักรังสีการแพทย์  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
รายละเอียด
22 กรกฎาคม 2564 54/2564 พนักงานรักษาความปลอดภัย  กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
รายละเอียด
16 กรกฎาคม 2564 53/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
15 กรกฎาคม 2564 52/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาชาวิชาเวชบำบัดวิกฤต
รายละเอียด
15 กรกฎาคม 2564 50/2564 นักจิตวิทยา  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
รายละเอียด
14 กรกฎาคม 2564 51/2564 นักจิตวิทยา  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
รายละเอียด
13 กรกฎาคม 2564 49/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
09 กรกฎาคม 2564 47/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
08 เมษายน 2564 39/2564 ผู้ช่วยวิจัย  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
รายละเอียด
05 เมษายน 2564 37/2564 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
05 เมษายน 2564 36/2564 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
02 เมษายน 2564 35/2564 นายช่างภาพ  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
รายละเอียด
31 มีนาคม 2564 33/2564 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
รายละเอียด
31 มีนาคม 2564 32/2564 ผู้ช่วยวิจัย  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
รายละเอียด
31 มีนาคม 2564 31/2564 ผู้ช่วยพยาบาล  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
รายละเอียด
26 มีนาคม 2564 30/2564 ครู  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
25 มีนาคม 2564 29/2564 เจ้าหน้าที่สถิติ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ศุนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
25 มีนาคม 2564 28/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
24 มีนาคม 2564 26/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
23 มีนาคม 2564 24/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
EC มะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
23 มีนาคม 2564 23/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
งานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียด
23 มีนาคม 2564 22/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
รายละเอียด
15 มีนาคม 2564 18/2564 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
15 มีนาคม 2564 17/2564 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
09 มีนาคม 2564 14/2564 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ห้องส่องกล้่อง
รายละเอียด
09 มีนาคม 2564 13/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
ห้องส่องกล้อง
รายละเอียด
09 มีนาคม 2564 12/2564 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
09 มีนาคม 2564 11/2564 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
08 มีนาคม 2564 10/2564 พยาบาล  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ
รายละเอียด
15 กุมภาพันธ์ 2564 7/2564 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
(เภสัชกรผู้ทำสัญญา)
รายละเอียด
15 กุมภาพันธ์ 2564 6/2564 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
22 มกราคม 2564 5/2564 พนักงานขนส่งกลาง  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
รายละเอียด
11 มกราคม 2564 4/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
11 มกราคม 2564 3/2564 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
11 มกราคม 2564 2/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์กฎหมาย
รายละเอียด
07 มกราคม 2564 1/2564 พนักงานบริการผู้วายชนม์  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
25 ธันวาคม 2563 265/2563 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ระดับ 3-5 สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
23 ธันวาคม 2563 264/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ศูนย์ตรวจสุขภาพ (โครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพ)
รายละเอียด
23 ธันวาคม 2563 263/2563 พนักงานตัดเย็บผ้า  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
21 ธันวาคม 2563 261/2563 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
21 ธันวาคม 2563 260/2563 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
17 ธันวาคม 2563 259/2563 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุสายตาเลือนรางหรือพิการ  ฝ่ายจักษุวิทยา
รายละเอียด
17 ธันวาคม 2563 258/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ Simulation & CPR Center
รายละเอียด
14 ธันวาคม 2563 257/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
14 ธันวาคม 2563 256/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
09 ธันวาคม 2563 254/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายการพยาบาล ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
รายละเอียด
08 ธันวาคม 2563 253/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4 สังกัด หน่วยโลหิตวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
07 ธันวาคม 2563 251/2563 ผู้ช่วยนักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
03 ธันวาคม 2563 250/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
ปฎิบัติงานที่ศูนย์ EC กระจกตา
รายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2563 246/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ศูนย์ประกันสุขภาพ
รายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2563 244/2563 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์โรคหัวใจ
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2563 243/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2563 242/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ประกันสุขภาพ
รายละเอียด
26 พฤศจิกายน 2563 241/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
25 พฤศจิกายน 2563 239/2563 นักจิตวิทยา  ศูนย์ EC ด้านนิทราเวช
บุคลากรสัญญาจ้าง นักจิตวิทยา สังกัด ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์นิทราเวช
รายละเอียด
17 พฤศจิกายน 2563 236/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
17 พฤศจิกายน 2563 235/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2563 323/2563 พยาบาล  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
รายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2563 233/2563 พนักงานรักษาความปลอดภัย  กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
รายละเอียด
16 พฤศจิกายน 2563 231/2563 พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2563 228/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
เจ้าหน้าที่พัสดุ (สัญญาจ้าง) สังกัด ฝ่ายฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2563 227/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2563 226/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
02 พฤศจิกายน 2563 225/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
29 ตุลาคม 2563 223/2563 นักกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
29 ตุลาคม 2563 222/2563 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
27 ตุลาคม 2563 220/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
20 ตุลาคม 2563 215/2563 คนงานตึกผู้ป่วย  ฝ่ายการพยาบาล
คนงานตึกผู้ป่วย สังกัด กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
14 ตุลาคม 2563 214/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
บุคลากรสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
รายละเอียด
14 ตุลาคม 2563 213/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
14 ตุลาคม 2563 212/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4 สังกัด ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
14 ตุลาคม 2563 211/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
รายละเอียด
12 ตุลาคม 2563 210/2563 นักเทคนิคการแพทย์  สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซั่ม
รายละเอียด
07 ตุลาคม 2563 209/2563 พยาบาล  ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
07 ตุลาคม 2563 208/2563 พยาบาล  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2563 207/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2563 206/2563 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2563 205/2563 พนักงานรักษาความปลอดภัย  กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
รายละเอียด
01 ตุลาคม 2563 204/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สังกัดงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด
28 กันยายน 2563 201/2563 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พนักงานฉุกเฉินการการแพทย์ สังกัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปฏิบัติงานศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
25 กันยายน 2563 200/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร
รายละเอียด
25 กันยายน 2563 195/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (2)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
25 กันยายน 2563 194/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (3)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
25 กันยายน 2563 189/2563 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด
24 กันยายน 2563 192/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
รายละเอียด
22 กันยายน 2563 188/2563 นักการภารโรง  ร้าน ฬ.จุฬา
รายละเอียด
18 กันยายน 2563 187/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
รายละเอียด
18 กันยายน 2563 186/2563 พนักงานบริการผู้วายชนม์  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
18 กันยายน 2563 185/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประกันสุขภาพ
รายละเอียด
18 กันยายน 2563 184/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประกันสุขภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กลุ่มงานบริหารงานประกันสุขภาพ ศูนย์ประกันสุขภาพ
รายละเอียด
18 กันยายน 2563 180/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
18 กันยายน 2563 179/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
08 กันยายน 2563 175/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
รายละเอียด
08 กันยายน 2563 174/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
08 กันยายน 2563 172/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
08 กันยายน 2563 171/2563 พยาบาล  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
08 กันยายน 2563 170/2563 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์ข้อมูลและต้นทุน
รายละเอียด
03 กันยายน 2563 169/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
03 กันยายน 2563 168/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
03 กันยายน 2563 166/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
01 กันยายน 2563 167/2563 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
31 สิงหาคม 2563 165/2563 นักรังสีการแพทย์  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
รายละเอียด
27 สิงหาคม 2563 163/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
รายละเอียด
24 สิงหาคม 2563 155/2563 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
24 สิงหาคม 2563 154/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ศูนย์ตรวจสุขภาพ (โครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพ)
รายละเอียด
24 สิงหาคม 2563 153/2563 พยาบาล (เฉพาะทาง)  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์EC มะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
19 สิงหาคม 2563 150/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 สังกัดงานจ่ายเวชภัณฑ์ ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2563 149/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2563 146/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
รายละเอียด
13 สิงหาคม 2563 117/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
รายละเอียด
10 สิงหาคม 2563 144/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
10 สิงหาคม 2563 141/2563 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
07 สิงหาคม 2563 142/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
02 สิงหาคม 2563 135/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต
รายละเอียด
31 กรกฎาคม 2563 163/2563 หัวหน้าแนะนำบริการและการสื่อสาร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 6
รายละเอียด
26 กรกฎาคม 2563 133/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
23 กรกฎาคม 2563 132/2563 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
22 กรกฎาคม 2563 131/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายเวชภัณฑ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
19 กรกฎาคม 2563 129/2563 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ฝ่ายศัลยศาสตร์
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ระดับ 3-5 หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ
รายละเอียด
17 กรกฎาคม 2563 128/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
17 กรกฎาคม 2563 127/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 1-4
รายละเอียด
17 กรกฎาคม 2563 126/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
16 กรกฎาคม 2563 124/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
16 กรกฎาคม 2563 123/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
16 กรกฎาคม 2563 122/2563 พยาบาล  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
พยาบาล ระดับ 3-5
รายละเอียด
16 กรกฎาคม 2563 105/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
09 กรกฎาคม 2563 117/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
07 กรกฎาคม 2563 116/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
07 กรกฎาคม 2563 54/2563 พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
03 กรกฎาคม 2563 115/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-5
รายละเอียด
03 กรกฎาคม 2563 114/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
03 กรกฎาคม 2563 113/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
30 มิถุนายน 2563 112/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
30 มิถุนายน 2563 111/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
30 มิถุนายน 2563 101/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย
รายละเอียด
22 มิถุนายน 2563 108/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
22 มิถุนายน 2563 107/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
22 มิถุนายน 2563 106/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4
รายละเอียด
19 มิถุนายน 2563 102/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
19 มิถุนายน 2563 101/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
19 มิถุนายน 2563 100/2563 พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
พยาบาล ระดับ 3-5
รายละเอียด
18 มิถุนายน 2563 96/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานเภสัชกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
16 มิถุนายน 2563 97/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์โรคหัวใจ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-5
รายละเอียด
11 มิถุนายน 2563 95/2563 นักรังสีการแพทย์  ฝ่ายรังสีวิทยา
นักรังสีการแพทย์ ระดับ 3-5 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
09 มิถุนายน 2563 93/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4 ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
09 มิถุนายน 2563 92/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
09 มิถุนายน 2563 91/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
09 มิถุนายน 2563 90/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
04 มิถุนายน 2563 89/2563 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
นักอรรถบำบัด ระดับ 3-5
รายละเอียด
02 มิถุนายน 2563 88/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
01 มิถุนายน 2563 60/2563 นิติกร  ศูนย์กฎหมาย
นิติกร ระดับ 3-5
รายละเอียด
28 พฤษภาคม 2563 86/2563 พนักงานรักษาความปลอดภัย  กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
28 พฤษภาคม 2563 77/2563 นักกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นักกายอุปกรณ์ ระดับ 3-5 งานกายอุปกรณ์
รายละเอียด
28 พฤษภาคม 2563 76/2563 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง งานกายอุปกรณ์
รายละเอียด
28 พฤษภาคม 2563 75/2563 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู ระดับ 1-4 งานกายอุปกรณ์
รายละเอียด
28 พฤษภาคม 2563 74/2563 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายช่างกายอุปกรณ์ ระดับ 1-4 งานกายอุปกรณ์
รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2563 84/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2563 83/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2563 82/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
19 พฤษภาคม 2563 79/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
12 พฤษภาคม 2563 73/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
บุคลากรสัญญาจ้าง งานสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายละเอียด
05 พฤษภาคม 2563 69/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 ศูนย์ประสานงานรับ-ส่งผู้ป่วย
รายละเอียด
22 เมษายน 2563 72/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯแก้ไขความพิการบนใบหน้าและการโหลกศีรษะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 สังกัด
รายละเอียด
13 เมษายน 2563 69/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
13 เมษายน 2563 68/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4
รายละเอียด
13 เมษายน 2563 60/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
บุคลากรสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานที่ศูนย์เลเซอร์รักษาความผิดปกติของสายตา
รายละเอียด
19 มีนาคม 2563 67/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายจักษุวิทยา
บุคลากรสัญญาจ้าง ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านกระจกตาและผิวตา
รายละเอียด
19 มีนาคม 2563 66/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ตรวจสุขภาพ (โครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพ)
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
16 มีนาคม 2563 64/2563 พนักงานห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
16 มีนาคม 2563 63/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
12 มีนาคม 2563 59/2563 พนักงานรักษาความปลอดภัย  กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
10 มีนาคม 2563 56/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5 ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย
รายละเอียด
09 มีนาคม 2563 55/2563 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
09 มีนาคม 2563 46/2563 ผู้ช่วยนักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
ผู้ช่วยนักโภชนาการ ระดับ 1-4
รายละเอียด
02 มีนาคม 2563 52/2563 พนักงานครัว  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
01 มีนาคม 2563 51/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
01 มีนาคม 2563 50/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2563 49/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4
รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2563 48/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 3-5
รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2563 47/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการเงิน
บุคลากรสัญญาจ้าง โครงการบริการประกันสุขภาพเอกชน
รายละเอียด
26 กุมภาพันธ์ 2563 45/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
20 กุมภาพันธ์ 2563 42/2563 นักจิตวิทยา  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
นักจิตวิทยา ระดับ 3-5
รายละเอียด
19 กุมภาพันธ์ 2563 41/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
พยาบาล ระดับ 3-5
รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2563 34/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเวชบำบัดวิกฤติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
16 กุมภาพันธ์ 2563 37/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1-4 งานจ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
14 กุมภาพันธ์ 2563 36/2563 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร ระดับ 3-5
รายละเอียด
11 กุมภาพันธ์ 2563 34/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
10 กุมภาพันธ์ 2563 33/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
06 กุมภาพันธ์ 2563 30/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
03 กุมภาพันธ์ 2563 28/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง สำหรับโครงการนำร่องการให้บริการกิจกรรมองค์กรแพทย์
รายละเอียด
02 กุมภาพันธ์ 2563 1/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4
รายละเอียด
29 มกราคม 2563 26/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4 สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
รายละเอียด
29 มกราคม 2563 25/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 3-5 สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
รายละเอียด
28 มกราคม 2563 23/2563 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
ผู้ช่วยเภสัชกร ระดับ 1-4
รายละเอียด
27 มกราคม 2563 15/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4
รายละเอียด
22 มกราคม 2563 288/2563 นักกิจกรรมบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นักกิจกรรมบำบัด ระดับ 3-5
รายละเอียด
22 มกราคม 2563 21/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 งานบริหารงานทั่วไปและ call center
รายละเอียด
22 มกราคม 2563 19/2563 นักกิจกรรมบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
20 มกราคม 2563 15/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
บุคลากรสัญญาจ้าง งานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
17 มกราคม 2563 14/2563 คนงานทั่วไป  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
17 มกราคม 2563 13/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
17 มกราคม 2563 12/2563 ผู้ช่วยพยาบาล  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
15 มกราคม 2563 10/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5 กลุ่มงานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
13 มกราคม 2563 8/2563 เจ้าหน้าที่พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่พยาบาล ระดับ 1-4
รายละเอียด
09 มกราคม 2563 6/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1-4 งานจ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
09 มกราคม 2563 5/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
บุคลากรสัญญาจ้าง ร้านเวชภัณฑ์คุณภาพ
รายละเอียด
02 มกราคม 2563 2/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 3-5
รายละเอียด
01 มกราคม 2513 200/2563 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร
รายละเอียด
01 มกราคม 2513 195/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (2)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
01 มกราคม 2513 195/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (2)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
01 มกราคม 2513 112/2566 พนักงานฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
01 มกราคม 2513 56/2564 นักรังสีการแพทย์  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
รายละเอียด
01 มกราคม 2513 39/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
โรคทางเดินอาหาร
รายละเอียด