ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันที่ลงประกาศ เลขที่ประกาศ ตำแหน่ง / หน่วยงาน / สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2567 40/2567 นักอาชีวอนามัย  ศูนย์อาชีวอนามัย
รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2567 38/2567 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ
รายละเอียด
13 กุมภาพันธ์ 2567 35/2567 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รายละเอียด
08 กุมภาพันธ์ 2567 32/2567 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
06 กุมภาพันธ์ 2567 29/2567 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
02 กุมภาพันธ์ 2567 26/2567 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
23 มกราคม 2567 15/2567 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
23 มกราคม 2567 14/2567 นักกายภาพบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
งานกายภาพบำบัด
รายละเอียด
10 มกราคม 2567 8/2567 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
งานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียด
02 มกราคม 2567 2/2567 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายศัลยศาสตร์
งานธุรการกลาง
รายละเอียด
26 ธันวาคม 2566 336/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
รายละเอียด
25 ธันวาคม 2566 335/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
21 ธันวาคม 2566 331/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
งานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ
รายละเอียด
19 ธันวาคม 2566 330/2566 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
13 ธันวาคม 2566 328/2566 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ชีวาภิบาล
รายละเอียด
08 ธันวาคม 2566 325/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
07 ธันวาคม 2566 322/2566 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
01 ธันวาคม 2566 318/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ Simulation & CPR Center
รายละเอียด
28 พฤศจิกายน 2566 315/2566 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
รายละเอียด
24 พฤศจิกายน 2566 313/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  คลินิกระบบบริการพิเศษ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
21 พฤศจิกายน 2566 311/2566 พยาบาล  ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
รายละเอียด
17 พฤศจิกายน 2566 309/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
13 พฤศจิกายน 2566 307/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
09 พฤศจิกายน 2566 302/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
งานสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายละเอียด
02 พฤศจิกายน 2566 297/2566 หัวหน้างานพัฒนาบริการและบริหารงานคลินิก  ฝ่ายผู้ป่วยสัมพันธ์
รายละเอียด
31 ตุลาคม 2566 292/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  งานสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศและงานวิจัย
รายละเอียด
25 ตุลาคม 2566 286/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
รายละเอียด
25 ตุลาคม 2566 285/2566 พนักงานขนส่งกลาง  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
รายละเอียด
17 ตุลาคม 2566 278/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รายละเอียด
12 ตุลาคม 2566 275/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายผู้ป่วยสัมพันธ์
งานลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์
รายละเอียด
12 ตุลาคม 2566 274/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายผู้ป่วยสัมพันธ์
งานพัฒนาบริการและบริหารงานคลินิก
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2566 269/2566 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
04 ตุลาคม 2566 264/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
29 กันยายน 2566 261/2556 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รายละเอียด
21 กันยายน 2566 248/2566 นักเทคนิคการแพทย์  คลินิกระบบบริการพิเศษ
อาคารนวัตบริบาล
รายละเอียด
21 กันยายน 2566 247/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
19 กันยายน 2566 246/2566 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร
รายละเอียด
16 กันยายน 2566 240/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาระบบ
รายละเอียด
16 กันยายน 2566 239/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาเทคนิค
รายละเอียด
16 กันยายน 2566 237/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
หน่วยนิติพิษวิทยา
รายละเอียด
13 กันยายน 2566 234/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานบริการ
รายละเอียด
11 กันยายน 2566 229/2566 นักจิตวิทยา  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
งานอรรถบำบัดและจิตบำบัด
รายละเอียด
06 กันยายน 2566 224/2566 เจ้าหน้าที่สถิติ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ศูนย์็ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
06 กันยายน 2566 223/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
งานภูมิคุ้มกัน
รายละเอียด
06 กันยายน 2566 222/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
งานแบคทีเรียวิทยา
รายละเอียด
06 กันยายน 2566 221/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
รายละเอียด
05 กันยายน 2566 220/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายศัลยศาสตร์
รายละเอียด
04 กันยายน 2566 218/2566 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด
25 สิงหาคม 2566 209/2566 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
งานอรรถบำบัดและจิตบำบัด
รายละเอียด
24 สิงหาคม 2566 207/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
รายละเอียด
24 สิงหาคม 2566 206/2566 นิติกร  ศูนย์กฎหมาย
รายละเอียด
21 สิงหาคม 2566 202/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2566 197/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
17 สิงหาคม 2566 196/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
16 สิงหาคม 2566 194/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
รายละเอียด
11 สิงหาคม 2566 188/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
09 สิงหาคม 2566 186/2566 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
08 สิงหาคม 2566 185/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
04 สิงหาคม 2566 183/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
24 กรกฎาคม 2566 176/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
รายละเอียด
21 กรกฎาคม 2566 175/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
รายละเอียด
18 กรกฎาคม 2566 171/2566 เจ้าหน้าที่สถิติ (3) Coder  ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
รายละเอียด
18 กรกฎาคม 2566 170/2566 เจ้าหน้าที่สถิติ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
ปฎิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
17 กรกฎาคม 2566 169/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ Simulation & CPR Center
รายละเอียด
13 กรกฎาคม 2566 164/2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(Operator)
รายละเอียด
04 กรกฎาคม 2566 157/2566 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
03 กรกฎาคม 2566 156/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
29 มิถุนายน 2566 154/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
15 มิถุนายน 2566 146/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบ
รายละเอียด
15 มิถุนายน 2566 145/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาเทคนิค
รายละเอียด
15 มิถุนายน 2566 144/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์
รายละเอียด
14 มิถุนายน 2566 140/2566 นักสุขศึกษา  ฝ่ายการพยาบาล
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ( HHC)
รายละเอียด
14 มิถุนายน 2566 139/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
งานการประชุม
รายละเอียด
02 มิถุนายน 2566 131/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
02 มิถุนายน 2566 128/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
ประจำหอผู้ป่วย
รายละเอียด
02 มิถุนายน 2566 127/2566 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
30 พฤษภาคม 2566 121/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
รายละเอียด
24 พฤษภาคม 2566 117/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
24 พฤษภาคม 2566 116/2566 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
22 พฤษภาคม 2566 114/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
18 พฤษภาคม 2566 113/2566 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
21 เมษายน 2566 100/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
ประจำหอผู้ป่วย
รายละเอียด
19 เมษายน 2566 96/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
รายละเอียด
11 เมษายน 2566 95/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
05 เมษายน 2566 93/2566 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก
รายละเอียด
04 เมษายน 2566 90/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
30 มีนาคม 2566 87/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
รายละเอียด
27 มีนาคม 2566 85/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์โรคหัวใจ
งานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียด
24 มีนาคม 2566 84/2566 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายจักษุวิทยา
Ec ด้านกระจกตา
รายละเอียด
22 มีนาคม 2566 80/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
22 มีนาคม 2566 79/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
22 มีนาคม 2566 78/2566 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
10 มีนาคม 2566 65/2566 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
รายละเอียด
10 มีนาคม 2566 64/2566 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
10 มีนาคม 2566 62/2566 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
09 มีนาคม 2566 61/2566 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
(บุคลากรสัญญาจ้าง)
รายละเอียด
09 มีนาคม 2566 60/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
รายละเอียด
02 มีนาคม 2566 56/2566 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
01 มีนาคม 2566 55/2566 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
รายละเอียด
28 กุมภาพันธ์ 2566 53/2566 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2566 51/2566 นักสุขศึกษา  ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
รายละเอียด
27 กุมภาพันธ์ 2566 51/2566 นักสุขศึกษา  ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
รายละเอียด
24 กุมภาพันธ์ 2566 50/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
งานจ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
14 กุมภาพันธ์ 2566 42/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาระบบ
รายละเอียด
14 กุมภาพันธ์ 2566 41/2566 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานพัฒนาเทคนิค
รายละเอียด
07 กุมภาพันธ์ 2566 32/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพงานด้านบริบาลทางระบบหายใจที่บ้านแบบครบวงจรสำหรับผู้ป่วยเด็ก
รายละเอียด
02 กุมภาพันธ์ 2566 30/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
31 มกราคม 2566 28/2566 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
17 มกราคม 2566 16/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
รายละเอียด
13 มกราคม 2566 12/2566 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
(Operator)
รายละเอียด
12 มกราคม 2566 11/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
11 มกราคม 2566 8/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
รายละเอียด
09 มกราคม 2566 7/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย
รายละเอียด
05 มกราคม 2566 5/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
03 มกราคม 2566 2/2566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
26 ธันวาคม 2565 303/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
23 ธันวาคม 2565 302/2565 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
งานตรวจวิเคราะห์ ณ จุดดูแลผู้ป่วย
รายละเอียด
23 ธันวาคม 2565 298/2565 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
22 ธันวาคม 2565 296/2565 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
16 ธันวาคม 2565 292/2565 นักโภชนาการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
06 ธันวาคม 2565 282/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
30 พฤศจิกายน 2565 276/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
14 พฤศจิกายน 2565 270/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
07 พฤศจิกายน 2565 260/2565 พยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิบัติงานศูนย์ชีวาภิบาล
รายละเอียด
19 ตุลาคม 2565 240/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
11 ตุลาคม 2565 238/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
รายละเอียด
10 ตุลาคม 2565 231/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
07 ตุลาคม 2565 233/2565 นักกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
07 ตุลาคม 2565 232/2565 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
07 ตุลาคม 2565 229/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
07 ตุลาคม 2565 228/2565 นักกายภาพบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
06 ตุลาคม 2565 227/2565 พนักงานขนส่งกลาง  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
รายละเอียด
05 ตุลาคม 2565 225/2565 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
งานแนะนำบริการและการสื่อสาร (Operator)
รายละเอียด
03 ตุลาคม 2565 223/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
03 ตุลาคม 2565 222/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
คลินิกพิเศษ(สัญญาจ้าง)
รายละเอียด
29 กันยายน 2565 220/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
27 กันยายน 2565 216/2565 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
รายละเอียด
27 กันยายน 2565 215/2556 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
22 กันยายน 2565 211/2565 นักอรรถบำบัด  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
19 กันยายน 2565 205/2565 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
19 กันยายน 2565 204/2565 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
14 กันยายน 2565 197/2565 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
14 กันยายน 2565 196/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
14 กันยายน 2565 195/2565 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
13 กันยายน 2565 193/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
รายละเอียด
13 กันยายน 2565 193/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
รายละเอียด
13 กันยายน 2565 193/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
รายละเอียด
12 กันยายน 2565 189/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
12 กันยายน 2565 188/2565 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
08 กันยายน 2565 185/2565 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
รายละเอียด
06 กันยายน 2565 182/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
02 กันยายน 2565 178/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
30 สิงหาคม 2565 174/2565 เจ้าหน้าที่สถิติ (3) Coder  ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
รายละเอียด
25 สิงหาคม 2565 171/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2565 166/2565 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2565 165/2565 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
10 สิงหาคม 2565 159/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์กฎหมาย
รายละเอียด
10 สิงหาคม 2565 158/2565 นิติกร  ศูนย์กฎหมาย
รายละเอียด
02 สิงหาคม 2565 156/2565 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์เครื่องมือแพทย์
รายละเอียด
20 กรกฎาคม 2565 150/2565 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ฝ่ายศัลยศาสตร์
รายละเอียด
11 กรกฎาคม 2565 148/2565 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
07 กรกฎาคม 2565 147/2565 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
07 กรกฎาคม 2565 146/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
06 กรกฎาคม 2565 145/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
คลินิกพิเศษ
รายละเอียด
06 กรกฎาคม 2565 143/2565 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
24 มิถุนายน 2565 133/2565 พนักงานห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
22 มิถุนายน 2565 131/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
22 มิถุนายน 2565 129/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
รายละเอียด
15 มิถุนายน 2565 126/2565 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
14 มิถุนายน 2565 125/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
13 มิถุนายน 2565 119/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)(*)  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
27 พฤษภาคม 2565 107/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
รายละเอียด
27 พฤษภาคม 2565 106/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
รายละเอียด
27 พฤษภาคม 2565 105/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด
27 พฤษภาคม 2565 104/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
27 พฤษภาคม 2565 103/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
26 พฤษภาคม 2565 102/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
รายละเอียด
26 พฤษภาคม 2565 101/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
28 เมษายน 2565 90/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ร้าน ฬ.จุฬา
รายละเอียด
26 เมษายน 2565 85/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายผู้ป่วยนอก
รายละเอียด
20 เมษายน 2565 83/2565 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
งานแนะนำบริการและการสื่อสาร
รายละเอียด
20 เมษายน 2565 83/2565 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
งานแนะนำบริการและการสื่อสาร
รายละเอียด
18 เมษายน 2565 78/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
รายละเอียด
11 เมษายน 2565 77/2565 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
11 เมษายน 2565 76/2565 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
07 เมษายน 2565 75/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
29 มีนาคม 2565 65/2565 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
25 มีนาคม 2565 59/2565 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
25 มีนาคม 2565 58/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
รายละเอียด
21 มีนาคม 2565 53/2565 พนักงานขนส่งกลาง  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
รายละเอียด
19 มีนาคม 2565 51/2565 เจ้าหน้าที่พัสดุ  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
19 มีนาคม 2565 50/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
17 มีนาคม 2565 48/2565 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด
14 มีนาคม 2565 47/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายผู้ป่วยนอก
รายละเอียด
07 มีนาคม 2565 38/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
รายละเอียด
07 มีนาคม 2565 37/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
03 มีนาคม 2565 33/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
03 มีนาคม 2565 32/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประกันสุขภาพ
รายละเอียด
25 กุมภาพันธ์ 2565 31/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
25 กุมภาพันธ์ 2565 28/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
10 กุมภาพันธ์ 2565 21/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
08 กุมภาพันธ์ 2565 17/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (3)  ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
รายละเอียด
02 กุมภาพันธ์ 2565 14/2565 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
24 มกราคม 2565 11/2565 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาตจวิทยา
รายละเอียด
18 มกราคม 2565 8/2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประกันสุขภาพ
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
17 มกราคม 2565 7/2565 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
14 มกราคม 2565 6/2565 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์ยุทธศาสตร์องค์กร
รายละเอียด
05 มกราคม 2565 2/2565 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รายละเอียด
04 มกราคม 2565 1/2565 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
รายละเอียด
22 ธันวาคม 2564 153/2564 นักจิตวิทยา  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
รายละเอียด
17 ธันวาคม 2564 147/2564 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
16 ธันวาคม 2564 146/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
16 ธันวาคม 2564 145/2564 พนักงานห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
15 ธันวาคม 2564 144/2564 นายช่างเทคนิค (3)  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด
07 ธันวาคม 2564 142/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
รายละเอียด
03 ธันวาคม 2564 137/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคไต
รายละเอียด
24 พฤศจิกายน 2564 136/2564 เจ้าหน้าที่สถิติ  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
23 พฤศจิกายน 2564 133/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
17 พฤศจิกายน 2564 130/2564 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ประสาทศาสตร์
รายละเอียด
17 พฤศจิกายน 2564 129/2564 นักจิตวิทยา  ศูนย์ประสาทศาสตร์
รายละเอียด
12 พฤศจิกายน 2564 126/2564 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
งานจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ
รายละเอียด
02 พฤศจิกายน 2564 123/2564 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
01 พฤศจิกายน 2564 122/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ Simulation & CPR Center
รายละเอียด
29 ตุลาคม 2564 109/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
รายละเอียด
21 ตุลาคม 2564 108/2564 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด
20 ตุลาคม 2564 106/2564 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
19 ตุลาคม 2564 103/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
ปฏิบัติงานศูนย์ EC กระจกตา
รายละเอียด
14 ตุลาคม 2564 100/2564 เจ้าหน้าที่สถิติ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
11 ตุลาคม 2564 99/2564 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
รายละเอียด
06 ตุลาคม 2564 98/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
รายละเอียด
30 กันยายน 2564 96/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์บริหารระบบกายภาพอาคารพิเศษ 2
งานอาคารสถานที่ ศูนย์บริหารระบบกายภาพอาคารพิเศษ 2 กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
รายละเอียด
23 กันยายน 2564 92/2564 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มงานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
22 กันยายน 2564 90/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
06 กันยายน 2564 78/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
งานเลขานุการกิจ
รายละเอียด
23 สิงหาคม 2564 70/2564 นิติกร  ศูนย์กฎหมาย
รายละเอียด
17 สิงหาคม 2564 64/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
17 สิงหาคม 2564 62/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
16 สิงหาคม 2564 61/2564 เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
13 สิงหาคม 2564 60/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
(บุคลาการสัญญาจ้าง)
รายละเอียด
10 สิงหาคม 2564 58/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
รายละเอียด
02 สิงหาคม 2564 57/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
หน่วยโรคข้อเเละรูมาติสซั่ม
รายละเอียด
30 กรกฎาคม 2564 55/2564 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์ข้อมูลและต้นทุน
รายละเอียด
09 กรกฎาคม 2564 48/2564 นักจิตวิทยา  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
รายละเอียด
09 กรกฎาคม 2564 46/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายอายุรศาสตร์
สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต
รายละเอียด
08 กรกฎาคม 2564 45/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
07 กรกฎาคม 2564 44/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
05 กรกฎาคม 2564 43/2564 นักจิตวิทยา  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
รายละเอียด
30 มิถุนายน 2564 42/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
07 เมษายน 2564 38/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงานที่โครงการนำร่องการเปิดให้บริการห้องกิจกรรมองค์กรแพทย์
รายละเอียด
31 มีนาคม 2564 34/2564 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์กู้ชีพ
รายละเอียด
19 มีนาคม 2564 21/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
19 มีนาคม 2564 20/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
18 มีนาคม 2564 19/2564 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
งานบริหารงานทั่วไป
รายละเอียด
10 มีนาคม 2564 15/2564 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
รายละเอียด
25 กุมภาพันธ์ 2564 9/2564 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
18 กุมภาพันธ์ 2564 8/2564 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
30 ธันวาคม 2563 267/2563 พนักงานบริการผู้วายชนม์  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
25 ธันวาคม 2563 266/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียด
22 ธันวาคม 2563 262/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์กฎหมาย
รายละเอียด
14 ธันวาคม 2563 255/2563 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคลมชักครบวงจร ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
07 ธันวาคม 2563 252/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ Simulation & CPR Center
รายละเอียด
30 พฤศจิกายน 2563 249/2563 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
30 พฤศจิกายน 2563 248/2563 เภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
รายละเอียด
25 พฤศจิกายน 2563 240/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4 สังกัดหน่วยโลหิตวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์
รายละเอียด
18 พฤศจิกายน 2563 238/2563 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ศูนย์โรคหัวใจ
สัญญาจ้าง
รายละเอียด
18 พฤศจิกายน 2563 237/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ (3)  ศูนย์โรคหัวใจ
รายละเอียด
17 พฤศจิกายน 2563 234/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจักษุวิทยา
ปฏิบัติงานศูนย์ EC กระจกตา
รายละเอียด
13 พฤศจิกายน 2563 230/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ศูนย์ประกันสุขภาพ
รายละเอียด
10 พฤศจิกายน 2563 229/2563 นักจิตวิทยา  ศูนย์ EC ด้านนิทราเวช
บุคลกรสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักจิตวิทยา สังกัดฝ่ายจิตเวชศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์นิทราเวช
รายละเอียด
30 ตุลาคม 2563 224/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 และ เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 (เจ้าหน้าที่ประจำ/สัญญาจ้าง) สังกัดฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
รายละเอียด
22 ตุลาคม 2563 219/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
19 ตุลาคม 2563 218/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด
16 ตุลาคม 2563 217/2563 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
16 ตุลาคม 2563 216/2563 นักกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
รายละเอียด
29 กันยายน 2563 203/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4 สังกัด ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
29 กันยายน 2563 202/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 3-5 สังกัด ฝ่ายการเงิน
รายละเอียด
25 กันยายน 2563 199/2563 ผู้ช่วยทันตแพทย์  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
25 กันยายน 2563 198/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายทันตกรรม
รายละเอียด
21 กันยายน 2563 190/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สังกัดงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด
17 กันยายน 2563 183/2563 นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รายละเอียด
17 กันยายน 2563 182/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
17 กันยายน 2563 181/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (3)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
09 กันยายน 2563 177/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
บุคลากรสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายออร์โธปิดิกส์
รายละเอียด
09 กันยายน 2563 176/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประกันสุขภาพ
รายละเอียด
27 สิงหาคม 2563 164/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
รายละเอียด
26 สิงหาคม 2563 162/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
26 สิงหาคม 2563 161/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
21 สิงหาคม 2563 152/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
รายละเอียด
19 สิงหาคม 2563 151/2563 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์ข้อมูลและต้นทุน
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2563 148/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
รายละเอียด
18 สิงหาคม 2563 147/2563 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
14 สิงหาคม 2563 145/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Ward officer)  ฝ่ายการพยาบาล
รายละเอียด
10 สิงหาคม 2563 143/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
03 สิงหาคม 2563 139/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
03 สิงหาคม 2563 138/2563 นักโภชนาการ  ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
นักโภชนาการ ระดับ 3-5
รายละเอียด
29 กรกฎาคม 2563 134/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
รายละเอียด
21 กรกฎาคม 2563 130/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
16 กรกฎาคม 2563 125/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
รายละเอียด
16 กรกฎาคม 2563 104/2563 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
13 กรกฎาคม 2563 121/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายเวชภัณฑ์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
13 กรกฎาคม 2563 120/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
10 กรกฎาคม 2563 119/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 1-4
รายละเอียด
10 กรกฎาคม 2563 118/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
25 มิถุนายน 2563 110/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายจุลชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
รายละเอียด
24 มิถุนายน 2563 109/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
รายละเอียด
19 มิถุนายน 2563 105/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
รายละเอียด
19 มิถุนายน 2563 104/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
เจ้าหน้าที่ประจำ/สัญญาจ้าง
รายละเอียด
19 มิถุนายน 2563 103/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 กลุ่มงานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
17 มิถุนายน 2563 99/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 สังกัดฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
รายละเอียด
09 มิถุนายน 2563 94/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานเภสัชกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
25 พฤษภาคม 2563 85/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ศูนย์โรคหัวใจ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-5
รายละเอียด
21 พฤษภาคม 2563 80/2563 นิติกร  ศูนย์กฎหมาย
นิติกร ระดับ 3-5
รายละเอียด
19 พฤษภาคม 2563 38/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5
รายละเอียด
21 เมษายน 2563 71/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5 ศูนย์ประสานงานการรับ-ส่งผู้ป่วย
รายละเอียด
17 มีนาคม 2563 65/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  กลุ่มงานเภสัชกรรม
บุคลากรสัญญาจ้าง งานบริการเภสัชภัณฑ์
รายละเอียด
13 มีนาคม 2563 62/2563 นักกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นักกายอุปกรณ์ 3-5 สังกัด งานกายอุปกรณ์
รายละเอียด
13 มีนาคม 2563 61/2563 นายช่างกายอุปกรณ์  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายช่างกายอุปกรณ์ 1-4 งานกายอุปกรณ์
รายละเอียด
13 มีนาคม 2563 60/2563 เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1-4 งานกายอุปกรณ์
รายละเอียด
07 มีนาคม 2563 58/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายจักษุวิทยา
บุลากรสัญญาจ้าง ศูนย์ EC ด้านกระจกตาและผิวตา
รายละเอียด
07 มีนาคม 2563 57/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4 สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
04 มีนาคม 2563 53/2563 พนักงานห้องปฏิบัติการ  ฝ่ายรังสีวิทยา
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2563 40/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 3-5
รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2563 39/2563 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4
รายละเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2563 38/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 3-5
รายละเอียด
06 กุมภาพันธ์ 2563 31/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเวชบำบัดวิกฤติ
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
04 กุมภาพันธ์ 2563 29/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายเลขานุการ
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
30 มกราคม 2563 27/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง
บุคลากรสัญญาจ้าง
รายละเอียด
29 มกราคม 2563 18/2563 ผู้ช่วยเภสัชกร  กลุ่มงานเภสัชกรรม
ผู้ช่วยเภสัชกร ระดับ 1-4
รายละเอียด
28 มกราคม 2563 24/2563 บุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร ระดับ 3-5
รายละเอียด
23 มกราคม 2563 22/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
บุคลากรสัญญาจ้าง สำหรับโครงการนำร่องการให้บริการกิจกรรมองค์กรแพทย์
รายละเอียด
20 มกราคม 2563 17/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายอายุรศาสตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4 สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
รายละเอียด
20 มกราคม 2563 16/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ / นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายอายุรศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 3-5 สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
รายละเอียด
16 มกราคม 2563 11/2563 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ระดับ 3-5
รายละเอียด
13 มกราคม 2563 9/2563 คนงานทั่วไป  ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
รายละเอียด
10 มกราคม 2563 7/2563 นักเทคนิคการแพทย์  ฝ่ายธนาคารเลือด
บุคลากรสัญญาจ้าง กลุ่มงานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
08 มกราคม 2563 3/2563 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-5 กลุ่มงานบริการและวิชาการ
รายละเอียด
07 มกราคม 2563 4/2563 เจ้าหน้าที่ธุรการ  ฝ่ายการพยาบาล
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4
รายละเอียด
02 มกราคม 2563 3/2563 เจ้าหน้าที่พัสดุ  ฝ่ายเวชภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1-4 งานจ่ายเวชภัณฑ์
รายละเอียด
01 มกราคม 2513 181/2563 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (3)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
01 มกราคม 2513 25/2564 ครู  ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด